اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,298,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,701,134
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,758,539,154,552
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,365,755
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,353,903
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,353,903
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/01 1,365,755 1,353,903 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,758,539,154,552
  2 1396/10/30 1,365,797 1,353,945 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,758,592,951,386
  3 1396/10/29 1,365,925 1,354,073 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,758,759,530,845
  4 1396/10/28 1,365,966 1,354,115 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,758,813,327,753
  5 1396/10/27 1,366,095 1,354,243 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,758,979,907,284
  6 1396/10/26 1,366,136 1,354,284 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,033,704,265
  7 1396/10/25 1,366,264 1,354,412 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,200,283,870
  8 1396/10/24 1,366,306 1,354,454 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,254,080,922
  9 1396/10/23 1,366,434 1,354,582 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,420,660,599
  10 1396/10/22 1,366,475 1,354,624 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,474,458,035
  11 1396/10/21 1,366,604 1,354,752 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,641,037,143
  12 1396/10/20 1,366,645 1,354,793 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,694,834,030
  13 1396/10/19 1,366,773 1,354,921 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,861,413,540
  14 1396/10/18 1,366,815 1,354,963 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,759,915,210,499
  15 1396/10/17 1,366,943 1,355,091 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,760,081,790,083
  16 1396/10/16 1,366,984 1,355,133 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,760,135,587,114
  17 1396/10/15 1,367,113 1,355,261 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,760,302,166,771
  18 1396/10/14 1,367,154 1,355,302 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,760,355,963,876
  19 1396/10/13 1,367,282 1,355,430 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,760,522,543,605
  20 1396/10/12 1,367,324 1,355,472 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,760,576,690,782
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق