اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,064,999,360,054
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,474,650
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,462,488
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,462,488
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/29 1,474,650 1,462,488 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,064,999,360,054
  2 1397/07/28 1,471,957 1,459,817 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,061,228,444,133
  3 1397/07/27 1,407,723 1,396,092 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,971,249,950,087
  4 1397/07/26 1,407,764 1,396,132 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,971,306,922,337
  5 1397/07/25 1,407,804 1,396,173 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,971,363,894,818
  6 1397/07/24 1,426,987 1,415,204 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,998,235,861,645
  7 1397/07/23 1,416,087 1,404,392 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,982,968,916,179
  8 1397/07/22 1,373,735 1,362,376 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,923,642,942,385
  9 1397/07/21 1,371,040 1,359,702 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,919,867,422,123
  10 1397/07/20 1,439,454 1,427,575 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,015,702,395,957
  11 1397/07/19 1,439,496 1,427,616 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,015,760,543,659
  12 1397/07/18 1,439,537 1,427,657 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,015,818,691,607
  13 1397/07/17 1,516,155 1,503,668 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,123,145,015,247
  14 1397/07/16 1,513,463 1,500,998 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,119,375,120,637
  15 1397/07/15 1,594,185 1,581,081 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,232,449,984,975
  16 1397/07/14 1,677,644 1,663,879 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,349,358,881,803
  17 1397/07/13 1,666,748 1,653,070 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,334,096,886,999
  18 1397/07/12 1,666,795 1,653,117 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,334,163,708,565
  19 1397/07/11 1,666,843 1,653,165 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,334,230,530,393
  20 1397/07/10 1,691,502 1,677,630 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,368,774,372,217