صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 1,814,087,788,189
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین 1,814,087,788,189
ضامن سود آوری:
مدیر سرمایه گذاری: حامد کاظمی محسن آبادی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر 1,298,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,701,134 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,409,225
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,396,670
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,396,670
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود