پرسشهای متداول

كارمزد اركان و هزینه‌های صندوق  چیست؟

الف- كارمزد اركان

مهم‌ترین هزینه مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری كارمزدی است كه اركان اجرایی و نظارتی صندوق(مدیر، متولی و ضامن) به علت خدمات ارائه شده و ریسك متحمل شده بابت ضمانت نقدشوندگی دریافت می‌نمایند

ب- هزینه‌های دوره‌ای

1.      هزینه حسابرس

2.      هزینه تأسیس و تسویه

3.       هزینه مجامع و عضویت در كانون‌ها

4.       سایر هزینه‌ها

ج- هزینه‌های صدور و ابطال

  در حالی‌كه هزینه‌های كارمزد و دوره‌ای از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌گردید و منجر به كاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق متناسب با هزینه روزانه می‌شد، برخی هزینه‌های دیگر مربوط به زمان و تعداد فرآیند صدور و ابطال سرمایه‌گذار می‌گردد. بنابراین چنین هزینه‌‌ای به طور مستقیم به سرمایه‌گذار تحمیل گردیده، سرمایه‌گذار با برنامه‌ریزی صحیح سرمایه‌گذاری خود می‌تواند این هزینه‌ها را به حداقل رساند.

 

هزینه هایی که می بایست توسط سرمایه‌گذار در هنگام صدور و یا ابطال پرداخت گردد:

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
مدیر
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود