تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1396/01/26 1396/01/26 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/12/30 فایل
1396/01/26 1396/01/26 صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 فایل
1395/11/10 1395/11/10 صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/09/30 فایل
1395/11/10 1395/11/10 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/09/30 فایل
1395/10/19 1395/10/19 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/09/30 فایل
1395/10/19 1395/10/19 صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/09/30 فایل
1395/07/13 1395/07/13 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/06/31 فایل
1395/07/13 1395/07/13 صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/06/31 فایل
1395/05/02 1395/05/02 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/05/02 1395/05/02 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/04/19 1395/04/19 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/04/19 1395/04/19 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/01/29 1395/01/29 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 فایل
1395/01/29 1395/01/29 صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29 فایل
1394/11/18 1394/11/18 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 فایل
1394/11/18 1394/11/18 صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 فایل
1394/11/14 1394/11/14 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 فایل
1394/10/21 1394/10/21 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 فایل
1394/10/21 1394/10/21 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1394 فایل
1394/08/04 1394/08/04 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/06/31 فایل
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده فایل
1394/07/28 1394/07/28 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده فایل
1394/06/30 1394/06/30 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 1394 اصلاح شده فایل
1394/04/24 1394/04/24 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31خرداد 1394 فایل
1394/04/24 1394/04/24 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده فایل
1394/02/19 1394/02/19 صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29/12/1393 فایل
1394/02/01 1394/02/01 صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1393 فایل
1393/11/29 1393/11/29 صورت مالی حسابرسی شده دوره یک ماه و 27 روزه منتهی به 30.09.93 فایل
1393/10/29 1393/10/29 گزارش عملکرد دوره منتهی به 30/09/1393 فایل
1393/10/29 1393/10/29 صورت مالی منتهی به 30/09/1393 فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود