ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,229,356 89.3 1,926,511 99.98 1,926,664 99.97 1,926,664 99.97
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 139,716 10.14 278 0.01 280 0.01 281 0.01
سایر دارایی ها 7,473 0.54 97 0 168 0 160 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,229,356 89.3 1,926,511 99.98 1,926,664 99.97 1,926,664 99.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق