صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۴۸۸,۹۰۹ ۹۳.۸ ۲,۴۸۷,۳۸۰ ۹۹.۳۱ ۲,۴۲۹,۳۱۳ ۹۸.۲۲ ۲,۳۶۲,۷۷۰ ۹۸.۲۷
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹۲,۵۵۳ ۵.۸۳ ۴۵۰ ۰.۰۱ ۳۶۶ ۰.۰۱ ۳۶۲ ۰.۰۱
سایر دارایی ها ۴,۹۸۲ ۰.۳۱ ۹۰ ۰ ۶۸ ۰ ۵۷ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۴۸۸,۹۰۹ ۹۳.۸ ۲,۴۸۷,۳۸۰ ۹۹.۳۱ ۲,۴۲۹,۳۱۳ ۹۸.۲۲ ۲,۳۶۲,۷۷۰ ۹۸.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد