ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/30 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 4 0 % 1,926,664 99.99 %
2 1396/07/29 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 4 0 % 1,926,664 99.99 %
3 1396/07/28 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 5 0 % 1,926,664 99.99 %
4 1396/07/27 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 5 0 % 1,926,664 99.99 %
5 1396/07/26 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 5 0 % 1,926,664 99.99 %
6 1396/07/25 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 6 0 % 1,926,664 99.99 %
7 1396/07/24 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 6 0 % 1,926,664 99.99 %
8 1396/07/23 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 7 0 % 1,926,664 99.99 %
9 1396/07/22 1,926,664 99.99 % 0 0 % 277 0.01 % 7 0 % 1,926,664 99.99 %
10 1396/07/21 1,926,215 99.99 % 0 0 % 276 0.01 % 9 0 % 1,926,215 99.99 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق