ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/29 2,149,343 99.93 % 0 0 % 0 0 % 1,430 0.07 % 11 0 % 0 0 %
2 1397/07/28 2,145,400 99.93 % 0 0 % 0 0 % 1,425 0.07 % 11 0 % 0 0 %
3 1397/07/27 2,055,477 99.92 % 0 0 % 0 0 % 1,533 0.07 % 11 0 % 0 0 %
4 1397/07/26 2,055,477 99.92 % 0 0 % 0 0 % 1,533 0.07 % 11 0 % 0 0 %
5 1397/07/25 2,055,477 99.92 % 0 0 % 0 0 % 1,533 0.07 % 11 0 % 0 0 %
6 1397/07/24 2,082,296 99.93 % 0 0 % 0 0 % 1,533 0.07 % 11 0 % 0 0 %
7 1397/07/23 2,066,863 99.93 % 0 0 % 0 0 % 1,533 0.07 % 12 0 % 0 0 %
8 1397/07/22 2,007,482 99.92 % 0 0 % 0 0 % 1,533 0.08 % 12 0 % 0 0 %
9 1397/07/21 2,003,651 99.92 % 0 0 % 0 0 % 1,642 0.08 % 13 0 % 0 0 %
10 1397/07/20 2,099,428 99.92 % 0 0 % 0 0 % 1,642 0.08 % 13 0 % 0 0 %