ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 160 0.01 % 1,926,664 99.98 %
2 1396/09/20 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 161 0.01 % 1,926,664 99.98 %
3 1396/09/19 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 161 0.01 % 1,926,664 99.98 %
4 1396/09/18 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 162 0.01 % 1,926,664 99.98 %
5 1396/09/17 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 162 0.01 % 1,926,664 99.98 %
6 1396/09/16 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 163 0.01 % 1,926,664 99.98 %
7 1396/09/15 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 163 0.01 % 1,926,664 99.98 %
8 1396/09/14 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 164 0.01 % 1,926,664 99.98 %
9 1396/09/13 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 164 0.01 % 1,926,664 99.98 %
10 1396/09/12 1,926,664 99.98 % 0 0 % 281 0.01 % 164 0.01 % 1,926,664 99.98 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق