مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(2) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
2 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(1) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
3 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/08/20 دریافت خبر 1396/08/20
4 صورتجلسه دوم مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/20
5 صورتجلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/16
6 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1395/12/15
7 صورتجلسه مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/06/02
8 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/05/16 دریافت خبر 1395/05/17
9 دعوت به مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/05/12
10 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/16 تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1395/04/12
11 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/03/16 دریافت خبر 1395/03/18
12 صورتجلسه مجمع مورخ 94/12/09 دریافت خبر 1394/12/24
13 صورتجلسه مجمع مورخ1394/04/06 دریافت خبر 1394/04/31
14 صورتجلسه مورخ 931223 به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1394/01/22
15 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/10/27
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق