صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/27 1,646,413 1,633,043 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,305,819,397,454
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/26 1,683,129 1,669,469 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,357,251,557,211
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/25 1,691,326 1,677,601 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,368,734,001,225
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/24 1,691,376 1,677,651 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,368,804,997,761
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/23 1,691,426 1,677,702 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,368,875,994,297
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/22 1,654,809 1,641,375 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,317,583,696,810
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/21 1,597,700 1,584,696 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,237,553,965,029
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/20 1,597,748 1,584,744 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,237,621,448,698
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/19 1,618,202 1,605,036 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,266,273,771,416
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/18 1,642,737 1,629,377 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,300,643,200,488
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/17 1,642,786 1,629,426 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,300,712,323,751
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/16 1,642,835 1,629,475 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,300,781,447,014
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/15 1,659,208 1,645,719 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,323,717,524,615
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/14 1,671,500 1,657,914 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,340,936,907,140
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/13 1,679,711 1,666,061 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,352,440,059,432
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/12 1,687,923 1,674,208 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,363,943,524,945
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/11 1,696,135 1,682,356 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,375,447,303,682
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/10 1,696,186 1,682,406 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,375,518,437,540
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/09 1,696,234 1,682,454 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,375,586,779,124
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/05/08 1,684,042 1,670,359 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,358,508,507,096