اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,298,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,701,134
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,768,236,778,790
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,373,221
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,361,370
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,361,370
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/03 1,373,221 1,361,370 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,236,778,790
  2 1396/08/02 1,373,263 1,361,411 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,290,589,610
  3 1396/08/01 1,373,391 1,361,539 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,457,187,396
  4 1396/07/30 1,373,433 1,361,581 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,511,002,635
  5 1396/07/29 1,373,561 1,361,709 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,677,600,503
  6 1396/07/28 1,373,602 1,361,750 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,731,415,825
  7 1396/07/27 1,373,730 1,361,879 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,898,013,777
  8 1396/07/26 1,373,772 1,361,920 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,768,951,829,182
  9 1396/07/25 1,373,900 1,362,048 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,118,427,216
  10 1396/07/24 1,373,942 1,362,090 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,172,242,704
  11 1396/07/23 1,374,070 1,362,218 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,338,840,822
  12 1396/07/22 1,374,111 1,362,260 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,392,656,695
  13 1396/07/21 1,374,537 1,362,042 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,110,314,395
  14 1396/07/20 1,374,579 1,362,084 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,164,117,487
  15 1396/07/19 1,374,707 1,362,212 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,330,703,209
  16 1396/07/18 1,374,748 1,362,253 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,384,506,384
  17 1396/07/17 1,374,877 1,362,382 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,551,092,189
  18 1396/07/16 1,374,918 1,362,423 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,604,895,447
  19 1396/07/15 1,375,046 1,362,551 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,771,481,335
  20 1396/07/14 1,375,088 1,362,593 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,769,825,284,676
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق