اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,432,759,356,527
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,737,163
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,722,945
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,722,945
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : مصطفی بیگی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/30 1,737,163 1,722,945 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,432,759,356,527
  2 1397/10/29 1,709,974 1,695,974 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,394,675,601,045
  3 1397/10/28 1,723,643 1,709,535 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,823,708,080
  4 1397/10/27 1,723,693 1,709,585 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,894,394,121
  5 1397/10/26 1,723,743 1,709,635 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,413,965,080,167
  6 1397/10/25 1,707,451 1,693,473 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,391,145,583,778
  7 1397/10/24 1,734,735 1,720,542 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,366,203,774
  8 1397/10/23 1,711,637 1,697,629 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,397,012,503,273
  9 1397/10/22 1,710,325 1,696,328 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,395,176,445,084
  10 1397/10/21 1,734,881 1,720,691 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,575,948,558
  11 1397/10/20 1,734,932 1,720,741 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,646,961,506
  12 1397/10/19 1,734,982 1,720,791 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,429,717,974,498
  13 1397/10/18 1,737,755 1,723,544 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,433,604,247,552
  14 1397/10/17 1,820,849 1,805,980 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,550,001,740,384
  15 1397/10/16 1,873,992 1,858,703 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,624,445,707,940
  16 1397/10/15 1,805,980 1,791,230 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,529,175,169,593
  17 1397/10/14 1,757,024 1,742,663 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,600,473,441
  18 1397/10/13 1,757,075 1,742,714 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,672,369,596
  19 1397/10/12 1,757,126 1,742,765 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,460,744,265,765
  20 1397/10/11 1,672,482 1,658,733 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,342,092,604,477