صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۸۴,۶۷۶,۰۵۰,۹۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۱۵,۷۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۸۸,۶۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۸۸,۶۳۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۳,۴۱۵,۷۶۸ ۳,۳۸۸,۶۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۷۸۴,۶۷۶,۰۵۰,۹۴۳
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۳,۴۱۵,۸۶۲ ۳,۳۸۸,۷۳۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۷۸۴,۸۰۸,۷۲۳,۰۲۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۳,۴۱۵,۹۵۶ ۳,۳۸۸,۸۲۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۷۸۴,۹۴۱,۳۹۵,۱۱۵
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳,۴۱۶,۰۵۰ ۳,۳۸۸,۹۱۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۷۸۵,۰۷۴,۰۶۷,۲۰۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳,۴۱۶,۱۴۴ ۳,۳۸۹,۰۱۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۷۸۵,۲۰۶,۷۳۹,۲۸۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳,۴۲۸,۲۱۰ ۳,۴۰۰,۹۸۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۸۰۲,۱۱۴,۵۳۲,۸۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳,۲۹۶,۲۱۳ ۳,۲۷۰,۰۳۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۶۱۷,۲۱۴,۳۱۸,۸۶۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳,۱۴۰,۱۳۶ ۳,۱۱۵,۱۴۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۳۹۸,۵۱۸,۹۴۵,۱۳۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳,۱۴۰,۲۲۲ ۳,۱۱۵,۲۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۳۹۸,۶۴۱,۲۲۸,۰۹۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳,۱۴۰,۳۰۹ ۳,۱۱۵,۳۲۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۳۹۸,۷۶۳,۵۱۱,۰۴۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲,۹۹۵,۹۷۹ ۲,۹۷۲,۰۹۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۱۹۶,۵۲۶,۹۱۰,۱۱۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲,۸۷۵,۴۸۰ ۲,۸۵۲,۵۱۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۲۷,۶۷۸,۱۱۲,۵۴۷
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲,۸۷۵,۵۶۲ ۲,۸۵۲,۵۹۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۲۷,۷۹۳,۸۱۱,۴۰۷
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲,۸۷۵,۶۴۴ ۲,۸۵۲,۶۷۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۲۷,۹۰۹,۵۱۰,۲۶۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲,۸۷۵,۷۲۶ ۲,۸۵۲,۷۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۲۸,۰۲۵,۲۰۹,۱۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲,۸۷۵,۸۰۸ ۲,۸۵۲,۸۳۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۲۸,۱۴۰,۹۰۷,۹۸۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲,۸۷۵,۸۹۰ ۲,۸۵۲,۹۱۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۲۸,۲۵۶,۶۰۶,۸۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲,۷۵۵,۱۹۲ ۲,۷۳۳,۱۳۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۸۵۹,۱۲۸,۲۵۵,۰۰۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲,۷۱۴,۹۸۸ ۲,۶۹۳,۲۵۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۸۰۲,۸۰۸,۶۴۹,۰۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲,۵۹۰,۰۴۶ ۲,۵۶۹,۲۶۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۶۲۷,۷۳۹,۶۴۴,۱۹۲