صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۱۴,۸۷۶,۱۰۳,۴۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۵۲,۱۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۳۰,۹۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۳۰,۹۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲,۶۵۲,۱۴۰ ۲,۶۳۰,۹۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۷۱۴,۸۷۶,۱۰۳,۴۱۲
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲,۶۵۲,۲۱۳ ۲,۶۳۱,۰۴۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۷۱۴,۹۷۹,۸۹۳,۳۰۷
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲,۷۷۶,۵۲۰ ۲,۷۵۴,۴۰۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۸۸۹,۱۶۰,۵۷۹,۱۸۵
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲,۷۷۶,۵۹۷ ۲,۷۵۴,۴۸۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۸۸۹,۲۶۸,۹۴۶,۰۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲,۷۷۶,۶۷۴ ۲,۷۵۴,۵۶۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۸۸۹,۳۷۷,۳۱۳,۰۰۵
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲,۷۷۲,۷۳۶ ۲,۷۵۰,۶۶۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۸۸۳,۸۶۸,۲۸۸,۹۱۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲,۷۹۲,۸۴۱ ۲,۷۷۰,۶۰۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۹۱۲,۰۳۲,۱۷۶,۴۸۷
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲,۷۸۰,۸۹۸ ۲,۷۵۸,۷۶۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۸۹۵,۳۱۳,۷۹۱,۲۳۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲,۷۸۴,۹۷۸ ۲,۷۶۲,۸۱۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۹۰۱,۰۳۲,۴۴۸,۷۴۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲,۹۱۳,۰۰۰ ۲,۸۸۹,۸۶۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۸۰,۴۲۰,۹۵۸,۳۵۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲,۹۱۳,۰۸۱ ۲,۸۸۹,۹۴۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۸۰,۵۳۴,۲۸۵,۹۴۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲,۹۱۳,۱۶۱ ۲,۸۹۰,۰۲۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۸۰,۶۴۷,۶۱۳,۵۳۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲,۸۰۹,۱۰۷ ۲,۷۸۶,۷۶۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۹۳۴,۸۴۱,۱۷۹,۷۶۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲,۸۰۹,۱۸۴ ۲,۷۸۶,۸۳۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۹۳۴,۹۵۰,۴۲۱,۲۰۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲,۹۱۷,۲۵۷ ۲,۸۹۴,۰۷۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۰۸۶,۳۶۹,۱۸۱,۴۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲,۹۸۱,۳۴۱ ۲,۹۵۷,۶۵۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۱۷۶,۱۳۸,۱۹۸,۵۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۳,۰۶۹,۱۸۵ ۳,۰۴۴,۸۴۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۲۹۹,۲۴۹,۳۴۱,۳۰۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۳,۰۶۹,۲۷۰ ۳,۰۴۴,۹۲۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۲۹۹,۳۶۸,۵۰۲,۴۷۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۳,۰۶۹,۳۵۴ ۳,۰۴۵,۰۱۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۲۹۹,۴۸۷,۶۶۳,۶۴۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۳,۰۵۳,۴۶۴ ۳,۰۲۹,۲۴۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۴,۲۷۷,۲۳۰,۳۸۵,۹۲۱