اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/06
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,298,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,701,134
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,011,938,452,378
قیمت صدور هر واحد (ریال): 786,429
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 779,094
قیمت آماری هر واحد (ریال): 779,094
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/06 786,429 779,094 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,011,938,452,378
  2 1397/03/05 786,455 779,120 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,011,972,144,655
  3 1397/03/04 786,568 779,233 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,118,619,550
  4 1397/03/03 786,594 779,258 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,152,311,888
  5 1397/03/02 786,706 779,371 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,298,786,843
  6 1397/03/01 786,732 779,397 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,332,479,240
  7 1397/02/31 786,845 779,510 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,478,954,256
  8 1397/02/30 786,871 779,536 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,512,646,714
  9 1397/02/29 786,984 779,649 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,659,121,789
  10 1397/02/28 787,010 779,675 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,692,814,307
  11 1397/02/27 787,122 779,787 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,839,289,442
  12 1397/02/26 787,148 779,813 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,012,872,982,019
  13 1397/02/25 787,261 779,926 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,019,457,214
  14 1397/02/24 787,287 779,952 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,053,149,851
  15 1397/02/23 787,400 780,065 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,199,625,106
  16 1397/02/22 787,426 780,091 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,233,318,134
  17 1397/02/21 787,539 780,204 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,380,863,586
  18 1397/02/20 787,565 780,230 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,414,555,718
  19 1397/02/19 787,678 780,343 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,561,030,467
  20 1397/02/18 787,704 780,369 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,013,594,722,657
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق