صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۶۶۴,۴۲۹,۰۳۰,۵۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۹۷,۴۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۸۴۴,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۸۴۴,۶۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۶,۸۹۷,۴۸۳ ۶,۸۴۴,۶۰۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۹,۶۶۴,۴۲۹,۰۳۰,۵۲۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۶,۸۹۷,۶۶۶ ۶,۸۴۴,۷۹۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۹,۶۶۴,۶۸۶,۳۴۱,۷۷۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۶,۸۹۷,۸۴۸ ۶,۸۴۴,۹۷۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۹,۶۶۴,۹۴۳,۶۵۳,۰۲۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۷,۲۴۵,۰۶۲ ۷,۱۸۹,۵۳۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۱۵۱,۴۵۷,۳۴۴,۲۲۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۷,۲۴۵,۲۵۴ ۷,۱۸۹,۷۲۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۱۵۱,۷۲۷,۴۹۶,۹۵۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۷,۲۴۵,۴۴۵ ۷,۱۸۹,۹۱۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۱۵۱,۹۹۷,۶۴۹,۶۹۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۷,۶۱۱,۰۵۴ ۷,۵۵۲,۷۳۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۶۶۴,۲۸۵,۴۷۰,۲۳۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۷,۸۴۶,۶۴۱ ۷,۷۸۶,۵۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۹۹۴,۴۳۸,۵۶۴,۲۷۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۷,۸۰۸,۶۱۸ ۷,۷۴۸,۹۲۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۹۴۱,۳۰۲,۶۵۱,۱۲۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۸,۲۰۲,۶۵۸ ۸,۱۳۹,۹۵۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۱,۴۹۳,۴۲۹,۱۶۷,۵۳۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۸,۵۶۵,۶۴۸ ۸,۵۰۰,۱۸۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۲,۰۰۲,۰۶۹,۵۸۸,۴۲۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۸,۵۶۵,۸۷۴ ۸,۵۰۰,۴۱۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۲,۰۰۲,۳۸۷,۸۳۳,۱۷۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۸,۵۶۶,۰۹۹ ۸,۵۰۰,۶۳۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۲,۰۰۲,۷۰۶,۰۷۷,۹۲۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۸,۳۳۸,۹۱۹ ۸,۲۷۵,۱۶۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۱,۶۸۴,۳۴۴,۵۰۱,۱۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۸,۳۳۴,۵۳۹ ۸,۲۷۰,۸۶۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۱,۶۷۸,۲۶۸,۰۷۶,۳۴۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۷,۹۵۲,۱۵۲ ۷,۸۹۱,۳۹۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۱,۱۴۲,۴۶۰,۹۲۹,۴۲۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۷,۵۸۸,۰۱۴ ۷,۵۳۰,۰۲۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۶۳۲,۲۲۴,۱۷۳,۳۴۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۷,۲۴۲,۱۹۶ ۷,۱۸۶,۸۴۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۱۴۷,۶۵۷,۸۱۲,۷۵۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۷,۲۴۲,۳۸۷ ۷,۱۸۷,۰۳۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۱۴۷,۹۲۷,۱۱۸,۴۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۷,۲۴۲,۵۷۸ ۷,۱۸۷,۲۲۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۰,۱۴۸,۱۹۶,۴۲۴,۲۰۷