صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۵۴۰,۹۵۴,۵۴۳,۱۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۶۰,۵۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۳۹,۴۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۳۹,۴۲۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳,۸۶۰,۵۷۹ ۱۳,۸۳۹,۴۲۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۵۴۰,۹۵۴,۵۴۳,۱۷۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳,۳۱۶,۱۶۵ ۱۳,۲۹۵,۸۳۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۷۷۳,۴۰۹,۴۲۹,۸۷۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۲,۷۳۲,۸۱۲ ۱۲,۷۱۳,۳۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۹۵۰,۹۶۶,۵۵۲,۱۴۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۲,۷۳۲,۷۷۹ ۱۲,۷۱۳,۳۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۹۵۰,۹۳۸,۶۳۴,۸۵۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۲,۳۴۴,۲۸۹ ۱۲,۳۲۵,۴۳۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۴۰۳,۲۲۵,۲۰۵,۵۳۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۲,۳۴۴,۶۹۸ ۱۲,۳۲۵,۸۴۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۴۰۳,۸۰۲,۲۷۳,۶۱۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۲,۳۴۵,۱۰۷ ۱۲,۳۲۶,۲۴۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۴۰۴,۳۷۹,۳۴۱,۶۹۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۱,۷۶۲,۱۵۳ ۱۱,۷۴۴,۱۷۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۵۸۲,۴۹۸,۱۹۲,۷۶۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۱,۲۵۶,۹۶۴ ۱۱,۲۳۹,۷۴۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۸۷۰,۲۵۵,۶۶۸,۵۱۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۰,۷۸۹,۸۵۶ ۱۰,۷۷۳,۳۳۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۲۱۱,۶۹۸,۳۳۳,۳۵۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۰,۳۶۲,۴۲۳ ۱۰,۳۴۶,۵۴۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۶۰۹,۰۷۹,۴۵۳,۱۶۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۹,۸۹۶,۰۷۸ ۹,۸۸۰,۸۹۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۳,۹۵۱,۶۰۱,۱۵۹,۲۳۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۹,۸۹۶,۴۰۴ ۹,۸۸۱,۲۲۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۳,۹۵۲,۰۶۱,۴۵۱,۶۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۹,۸۹۶,۷۳۰ ۹,۸۸۱,۵۵۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۳,۹۵۲,۵۲۱,۵۲۷,۳۳۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۰,۰۵۱,۶۹۸ ۱۰,۰۳۶,۳۱۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۱۷۱,۰۴۱,۹۸۸,۳۱۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۰,۳۲۳,۰۳۵ ۱۰,۳۰۷,۲۶۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۵۵۳,۶۲۰,۱۸۲,۱۷۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۰,۸۶۵,۲۸۸ ۱۰,۸۴۸,۷۲۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۳۱۸,۱۵۰,۹۸۳,۱۱۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۱,۴۴۵,۱۹۱ ۱۱,۴۲۷,۷۸۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۱۳۵,۷۷۵,۰۱۳,۸۱۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۱,۷۱۴,۹۲۶ ۱۱,۶۹۷,۱۵۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۵۱۶,۱۰۷,۹۲۰,۹۲۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۱,۷۱۵,۲۵۴ ۱۱,۶۹۷,۴۷۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۵۱۶,۵۷۱,۳۱۳,۰۲۷