اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,298,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,701,134
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,754,792,592,312
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,362,871
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,351,019
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,351,019
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 1,362,871 1,351,019 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,754,792,592,312
  2 1396/12/04 1,362,912 1,351,060 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,754,846,402,174
  3 1396/12/03 1,363,040 1,351,189 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,012,994,653
  4 1396/12/02 1,363,082 1,351,230 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,066,804,574
  5 1396/12/01 1,363,210 1,351,358 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,233,397,112
  6 1396/11/30 1,363,252 1,351,400 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,287,207,091
  7 1396/11/29 1,363,380 1,351,528 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,453,799,687
  8 1396/11/28 1,363,421 1,351,569 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,507,609,724
  9 1396/11/27 1,363,549 1,351,698 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,674,202,379
  10 1396/11/26 1,363,591 1,351,739 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,728,012,476
  11 1396/11/25 1,363,719 1,351,867 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,894,605,189
  12 1396/11/24 1,363,761 1,351,909 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,755,948,415,343
  13 1396/11/23 1,363,889 1,352,037 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,115,008,115
  14 1396/11/22 1,363,930 1,352,079 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,168,818,640
  15 1396/11/21 1,364,059 1,352,207 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,335,397,198
  16 1396/11/20 1,364,100 1,352,248 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,389,193,535
  17 1396/11/19 1,364,228 1,352,376 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,555,772,496
  18 1396/11/18 1,364,270 1,352,418 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,609,568,907
  19 1396/11/17 1,364,398 1,352,546 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,776,147,941
  20 1396/11/16 1,364,439 1,352,588 0 0 1,298,866 0 0 1,298,866 1,756,829,944,425
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق