اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,299,095,475,224
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,641,765
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,628,281
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,628,281
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : مصطفی بیگی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 1,641,765 1,628,281 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,299,095,475,224
  2 1397/08/21 1,640,445 1,626,973 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,297,248,756,735
  3 1397/08/20 1,596,771 1,583,646 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,236,071,056,349
  4 1397/08/19 1,629,606 1,616,222 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,282,067,665,951
  5 1397/08/18 1,555,862 1,543,060 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,178,764,588,657
  6 1397/08/17 1,555,907 1,543,104 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,178,827,675,560
  7 1397/08/16 1,555,952 1,543,149 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,178,890,762,502
  8 1397/08/15 1,555,996 1,543,194 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,178,953,849,485
  9 1397/08/14 1,480,866 1,468,656 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,073,708,363,036
  10 1397/08/13 1,423,484 1,411,726 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,993,325,345,673
  11 1397/08/12 1,450,868 1,438,895 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,031,685,997,355
  12 1397/08/11 1,435,872 1,424,018 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,010,681,046,140
  13 1397/08/10 1,435,914 1,424,060 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,010,739,552,628
  14 1397/08/09 1,435,955 1,424,101 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,010,798,057,677
  15 1397/08/08 1,364,896 1,353,603 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,911,256,309,234
  16 1397/08/07 1,364,936 1,353,643 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,911,312,101,753
  17 1397/08/06 1,300,695 1,289,908 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,821,320,185,012
  18 1397/08/05 1,277,482 1,266,879 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,788,803,434,592
  19 1397/08/04 1,313,078 1,302,194 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,838,667,334,223
  20 1397/08/03 1,313,116 1,302,232 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,838,721,090,939