اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,646,873,354,959
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,176,142
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,166,360
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,166,360
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : حامد کاظمی محسن آبادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 1,176,142 1,166,360 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,646,873,354,959
  2 1397/05/26 1,199,434 1,189,468 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,679,501,907,068
  3 1397/05/25 1,199,469 1,189,503 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,679,551,099,330
  4 1397/05/24 1,199,504 1,189,538 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,679,600,291,668
  5 1397/05/23 1,205,011 1,195,002 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,687,315,425,846
  6 1397/05/22 1,207,783 1,197,752 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,691,197,799,574
  7 1397/05/21 1,185,927 1,176,070 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,660,583,539,398
  8 1397/05/20 1,164,071 1,154,387 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,629,968,439,580
  9 1397/05/19 1,201,045 1,191,069 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,681,761,373,746
  10 1397/05/18 1,201,080 1,191,103 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,681,810,618,700
  11 1397/05/17 1,201,115 1,191,138 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,681,859,863,730
  12 1397/05/16 1,176,523 1,166,742 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,647,412,370,887
  13 1397/05/15 1,113,623 1,104,340 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,302,340,664
  14 1397/05/14 1,113,655 1,104,372 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,348,225,597
  15 1397/05/13 1,113,688 1,104,405 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,394,071,245
  16 1397/05/12 1,113,720 1,104,437 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,439,916,987
  17 1397/05/11 1,113,752 1,104,470 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,485,762,826
  18 1397/05/10 1,113,785 1,104,502 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,531,609,908
  19 1397/05/09 1,113,817 1,104,535 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,577,454,241
  20 1397/05/08 1,113,850 1,104,567 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 1,559,623,309,210