اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,181,260,927,098
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,557,582
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,544,828
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,544,828
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : مصطفی بیگی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/26 1,557,582 1,544,828 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,260,927,098
  2 1397/12/25 1,557,627 1,544,873 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,325,068,769
  3 1397/12/24 1,557,672 1,544,918 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,389,210,440
  4 1397/12/23 1,557,718 1,544,964 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,453,352,111
  5 1397/12/22 1,557,763 1,545,009 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,517,493,782
  6 1397/12/21 1,557,809 1,545,054 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,581,393,159
  7 1397/12/20 1,558,915 1,546,152 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,183,131,386,417
  8 1397/12/19 1,558,960 1,546,198 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,183,195,568,795
  9 1397/12/18 1,529,164 1,516,637 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,141,456,886,315
  10 1397/12/17 1,568,551 1,555,713 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,196,630,438,510
  11 1397/12/16 1,568,597 1,555,758 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,196,694,988,545
  12 1397/12/15 1,568,642 1,555,804 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,196,759,538,580
  13 1397/12/14 1,589,036 1,576,037 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,225,328,509,133
  14 1397/12/13 1,625,707 1,612,419 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,276,698,350,750
  15 1397/12/12 1,620,329 1,607,084 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,269,165,933,982
  16 1397/12/11 1,605,457 1,592,331 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,248,334,176,214
  17 1397/12/10 1,526,837 1,514,334 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,138,204,116,357
  18 1397/12/09 1,526,878 1,514,375 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,138,262,550,557
  19 1397/12/08 1,526,923 1,514,419 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,138,325,477,222
  20 1397/12/07 1,524,254 1,511,774 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,134,589,462,037