اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,411,977
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,588,023
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,408,709,983,742
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,719,896
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,705,913
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,705,913
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : مصطفی بیگی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 1,719,896 1,705,913 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,408,709,983,742
  2 1398/02/30 1,637,945 1,624,584 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,293,875,041,877
  3 1398/02/29 1,646,194 1,632,768 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,305,430,738,969
  4 1398/02/28 1,670,850 1,657,229 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,339,968,860,662
  5 1398/02/27 1,699,607 1,685,758 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,251,934,516
  6 1398/02/26 1,699,655 1,685,807 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,320,278,861
  7 1398/02/25 1,699,704 1,685,855 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,388,623,206
  8 1398/02/24 1,748,966 1,734,728 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,449,396,064,173
  9 1398/02/23 1,732,611 1,718,503 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,426,486,960,733
  10 1398/02/22 1,724,458 1,710,422 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,415,076,797,913
  11 1398/02/21 1,798,289 1,783,668 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,518,498,815,929
  12 1398/02/20 1,814,682 1,799,959 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,501,044,846
  13 1398/02/19 1,814,733 1,800,011 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,573,621,223
  14 1398/02/18 1,814,785 1,800,062 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,646,197,600
  15 1398/02/17 1,798,471 1,783,906 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,518,834,072,422
  16 1398/02/16 1,892,262 1,876,982 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,650,255,188,675
  17 1398/02/15 1,981,793 1,965,833 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,775,710,905,117
  18 1398/02/14 1,908,479 1,893,069 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,672,970,587,559
  19 1398/02/13 1,826,878 1,812,086 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,558,624,052,949
  20 1398/02/12 1,826,929 1,812,138 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,558,696,963,908