ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,455,032 93.51 2,445,453 99.97 2,533,819 99.97 2,472,248 99.97
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 95,762 6.15 405 0.01 572 0.02 572 0.02
سایر دارایی ها 5,153 0.33 135 0 113 0 102 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,455,032 93.51 2,445,453 99.97 2,533,819 99.97 2,472,248 99.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد