ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,340,395 92.21 2,146,927 99.96 2,246,634 99.97 2,221,421 99.98
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 107,350 7.38 733 0.03 334 0.01 143 0
سایر دارایی ها 5,759 0.39 112 0 201 0 191 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,167,725 80.33 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد