صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۷۰۱,۹۳۶ ۹۵.۱۲ ۳,۸۸۹,۵۷۶ ۹۹.۶۹ ۴,۲۰۲,۲۶۱ ۹۹.۸۵ ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸۳,۳۸۷ ۴.۶۶ ۱۱,۹۸۴ ۰.۳۱ ۵,۷۱۷ ۰.۱۴ ۲۴,۵۳۸ ۰.۵۱
سایر دارایی ها ۴,۳۶۲ ۰.۲۴ ۲۶۸ ۰.۰۱ ۴۰۵ ۰.۰۱ ۱۵۱ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۷۰۱,۹۳۶ ۹۵.۱۲ ۳,۸۸۹,۵۷۶ ۹۹.۶۹ ۴,۲۰۲,۲۶۱ ۹۹.۸۵ ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد