صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۷۰۹,۳۸۳ ۹۵.۷ ۱۹,۸۸۴,۳۲۷ ۹۶.۴۴ ۱۹,۲۴۹,۷۷۱ ۹۷.۰۵ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۱۶,۲۸۴ ۴.۱۱ ۷۱۴,۴۰۰ ۳.۴۶ ۵۷۱,۵۶۲ ۲.۸۸ ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴
سایر دارایی ها ۵,۶۸۸ ۰.۲ ۲۰,۳۵۰ ۰.۱ ۱۳,۶۷۳ ۰.۰۷ ۲۳ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۷۰۹,۳۸۳ ۹۵.۷ ۱۹,۸۸۴,۳۲۷ ۹۶.۴۴ ۱۹,۲۴۹,۷۷۱ ۹۷.۰۵ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد