صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۸۵۴,۱۹۵ ۹۵.۳۳ ۶,۲۶۴,۰۷۸ ۹۷.۹۶ ۹,۴۹۵,۸۲۶ ۹۶.۴۴ ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸۶,۳۳۰ ۴.۴۴ ۱۱۷,۸۵۴ ۱.۸۴ ۳۱۸,۵۰۷ ۳.۲۳ ۳۸۸,۲۲۷ ۳.۹۹
سایر دارایی ها ۴,۸۰۸ ۰.۲۵ ۱۲,۹۰۷ ۰.۲ ۳۱,۹۲۱ ۰.۳۲ ۱۱۲ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۸۵۴,۱۹۵ ۹۵.۳۳ ۶,۲۶۴,۰۷۸ ۹۷.۹۶ ۹,۴۹۵,۸۲۶ ۹۶.۴۴ ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد