صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۱۰۶,۰۱۰ ۹۵.۴۴ ۱۰,۸۸۰,۶۰۱ ۹۶.۳۹ ۱۵,۰۶۰,۱۶۰ ۹۶.۰۶ ۲۱,۰۶۵,۵۸۰ ۹۵.۹۷
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹۵,۶۴۹ ۴.۳۳ ۳۷۷,۲۱۲ ۳.۳۴ ۵۷۲,۱۰۸ ۳.۶۵ ۸۳۹,۲۶۰ ۳.۸۲
سایر دارایی ها ۵,۴۴۰ ۰.۲۵ ۳۰,۱۵۱ ۰.۲۷ ۴۵,۲۵۵ ۰.۲۹ ۴۴,۶۴۳ ۰.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۱۰۶,۰۱۰ ۹۵.۴۴ ۱۰,۸۸۰,۶۰۱ ۹۶.۳۹ ۱۵,۰۶۰,۱۶۰ ۹۶.۰۶ ۲۱,۰۶۵,۵۸۰ ۹۵.۹۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد