صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۲۳۰,۹۹۳ ۹۶.۳۲ ۱۹,۷۱۷,۸۷۶ ۹۸.۶۶ ۱۷,۴۵۵,۵۷۳ ۹۹.۹۸ ۲۰,۴۶۶,۱۴۴ ۹۹.۹۹
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۱۸,۲۰۱ ۳.۵۲ ۲۶۸,۲۰۲ ۱.۳۴ ۴,۰۲۹ ۰.۰۲ ۱,۳۸۶ ۰.۰۱
سایر دارایی ها ۵,۵۱۸ ۰.۱۶ ۱۳۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۴۴ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۲۳۰,۹۹۳ ۹۶.۳۲ ۱۹,۷۱۷,۸۷۶ ۹۸.۶۶ ۱۷,۴۵۵,۵۷۳ ۹۹.۹۸ ۲۰,۴۶۶,۱۴۴ ۹۹.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد