صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۵۵۷,۲۹۲ ۹۴.۳۶ ۲,۹۲۸,۵۵۳ ۹۹.۶۳ ۳,۰۶۶,۳۹۳ ۹۹.۷ ۲,۹۳۸,۹۵۰ ۹۹.۸۷
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸۸,۶۷۸ ۵.۳۷ ۱۰,۴۹۶ ۰.۳۵ ۸,۷۹۸ ۰.۲۸ ۳,۳۰۱ ۰.۱۱
سایر دارایی ها ۴,۷۵۱ ۰.۲۸ ۸۹ ۰ ۱۹۴ ۰ ۲۶۰ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۵۵۷,۲۹۲ ۹۴.۳۶ ۲,۹۲۸,۵۵۳ ۹۹.۶۳ ۳,۰۶۶,۳۹۳ ۹۹.۷ ۲,۹۳۸,۹۵۰ ۹۹.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد