ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,417,884 93.14 2,304,322 99.96 2,253,907 99.98 2,253,907 99.98
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 98,963 6.5 610 0.02 100 0 100 0
سایر دارایی ها 5,322 0.34 177 0 155 0 144 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,408,123 92.5 2,304,322 99.96 2,253,907 99.98 2,253,907 99.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد