صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۵۳۱,۴۵۱ ۹۴.۱۹ ۲,۷۰۶,۹۰۵ ۹۹.۷۲ ۳,۲۰۲,۱۵۰ ۹۹.۳۹ ۳,۰۱۱,۵۹۴ ۹۹.۵۲
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹۰,۰۴۱ ۵.۵۳ ۷,۴۶۹ ۰.۲۷ ۱۹,۵۹۴ ۰.۶ ۱۴,۴۹۲ ۰.۴۷
سایر دارایی ها ۴,۸۲۹ ۰.۲۹ ۴۸ ۰ ۲۶ ۰ ۱۵ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۵۳۱,۴۵۱ ۹۴.۱۹ ۲,۷۰۶,۹۰۵ ۹۹.۷۲ ۳,۲۰۲,۱۵۰ ۹۹.۳۹ ۳,۰۱۱,۵۹۴ ۹۹.۵۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد