ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,272,823 90.77 1,306,668 99.97 1,192,423 99.97 1,192,423 99.97
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 122,752 8.75 199 0.01 200 0.01 201 0.01
سایر دارایی ها 6,579 0.46 103 0 88 0 80 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,272,823 90.77 1,306,668 99.97 1,192,423 99.97 1,192,423 99.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق