صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۶۲۰,۷۴۸ ۹۴.۷۴ ۳,۲۳۷,۵۶۷ ۹۹.۶۸ ۳,۳۴۷,۰۶۰ ۹۹.۵۳ ۳,۶۰۳,۹۰۸ ۹۹.۵
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸۵,۸۴۲ ۵.۰۲ ۱۰,۰۹۳ ۰.۳۱ ۱۵,۴۵۶ ۰.۴۶ ۱۸,۰۰۱ ۰.۵
سایر دارایی ها ۴,۵۰۰ ۰.۲۶ ۲۳۷ ۰.۰۱ ۲۱۲ ۰.۰۱ ۲۰۱ ۰.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۶۲۰,۷۴۸ ۹۴.۷۴ ۳,۲۳۷,۵۶۷ ۹۹.۶۸ ۳,۳۴۷,۰۶۰ ۹۹.۵۳ ۳,۶۰۳,۹۰۸ ۹۹.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد