ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,283,242 91.32 1,431,544 99.95 1,647,231 99.95 1,728,622 99.96
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 115,748 8.23 531 0.03 633 0.03 505 0.02
سایر دارایی ها 6,205 0.44 61 0 47 0 38 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,259,659 89.64 1,056,281 73.75 545,653 33.11 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد