ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,384,103 92.73 2,353,529 99.96 2,450,843 99.94 2,244,833 99.92
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 102,960 6.89 501 0.02 1,158 0.04 1,452 0.06
سایر دارایی ها 5,531 0.37 206 0 204 0 192 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,373,947 92.05 2,171,724 92.24 2,450,843 99.94 2,244,833 99.92
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد