ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,324,755 92 2,004,141 99.95 2,108,868 99.95 2,382,858 99.96
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 109,235 7.58 820 0.04 768 0.03 611 0.02
سایر دارایی ها 5,857 0.4 63 0 137 0 208 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,188,265 82.52 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد