صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۳,۳۵۸,۲۵۰ ۹۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۱۶۶ ۰.۲۷ % ۲۳۵ ۰.۰۱ % ۳,۳۵۸,۲۵۰ ۹۹.۷۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۳,۳۵۲,۰۰۶ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۳ ۰.۱۱ % ۲۳۶ ۰.۰۱ % ۳,۳۵۲,۰۰۶ ۹۹.۸۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۳,۳۵۲,۰۰۶ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۳ ۰.۱۱ % ۲۳۷ ۰.۰۱ % ۳,۳۵۲,۰۰۶ ۹۹.۸۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۳,۳۵۲,۰۰۶ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۳ ۰.۱۱ % ۲۳۸ ۰.۰۱ % ۳,۳۵۲,۰۰۶ ۹۹.۸۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۳,۳۹۷,۲۲۷ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۳ ۰.۱۱ % ۲۳۸ ۰.۰۱ % ۳,۳۹۷,۲۲۷ ۹۹.۸۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۳,۲۷۲,۳۹۸ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۳ ۰.۱۱ % ۲۳۹ ۰.۰۱ % ۳,۲۷۲,۳۹۸ ۹۹.۸۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۳,۲۳۲,۷۶۷ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۴ ۰.۱۴ % ۲۴۰ ۰.۰۱ % ۳,۲۳۲,۷۶۷ ۹۹.۸۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۳,۱۳۰,۸۵۸ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۴ ۰.۱۵ % ۲۴۱ ۰.۰۱ % ۳,۱۳۰,۸۵۸ ۹۹.۸۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۳,۱۳۵,۶۶۰ ۹۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۲ ۰.۱۷ % ۲۴۲ ۰.۰۱ % ۳,۱۳۵,۶۶۰ ۹۹.۸۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۳,۱۳۵,۶۶۰ ۹۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۲ ۰.۱۷ % ۲۴۳ ۰.۰۱ % ۳,۱۳۵,۶۶۰ ۹۹.۸۳ %