ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/06 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 80 0.01 % 1,192,423 99.98 %
2 1397/03/05 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 80 0.01 % 1,192,423 99.98 %
3 1397/03/04 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 81 0.01 % 1,192,423 99.98 %
4 1397/03/03 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 81 0.01 % 1,192,423 99.98 %
5 1397/03/02 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 82 0.01 % 1,192,423 99.98 %
6 1397/03/01 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 82 0.01 % 1,192,423 99.98 %
7 1397/02/31 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 83 0.01 % 1,192,423 99.98 %
8 1397/02/30 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 83 0.01 % 1,192,423 99.98 %
9 1397/02/29 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 83 0.01 % 1,192,423 99.98 %
10 1397/02/28 1,192,423 99.98 % 0 0 % 201 0.02 % 84 0.01 % 1,192,423 99.98 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق