ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/05 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 127 0.01 % 1,926,664 99.98 %
2 1396/12/04 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 128 0.01 % 1,926,664 99.98 %
3 1396/12/03 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 128 0.01 % 1,926,664 99.98 %
4 1396/12/02 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 129 0.01 % 1,926,664 99.98 %
5 1396/12/01 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 129 0.01 % 1,926,664 99.98 %
6 1396/11/30 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 130 0.01 % 1,926,664 99.98 %
7 1396/11/29 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 130 0.01 % 1,926,664 99.98 %
8 1396/11/28 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 131 0.01 % 1,926,664 99.98 %
9 1396/11/27 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 131 0.01 % 1,926,664 99.98 %
10 1396/11/26 1,926,664 99.98 % 0 0 % 196 0.01 % 132 0.01 % 1,926,664 99.98 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق