صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۸,۲۲۷ ۳.۹۹ % ۱۱۲ ۰ % ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۸,۲۲۷ ۳.۹۹ % ۱۱۳ ۰ % ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۸,۲۲۷ ۳.۹۹ % ۱۱۴ ۰ % ۹,۳۴۴,۱۸۸ ۹۶.۰۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۹,۸۱۲,۹۰۲ ۹۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۳۹۰ ۳.۹۸ % ۱۱۵ ۰ % ۹,۸۱۲,۹۰۲ ۹۶.۰۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۹,۸۱۲,۹۰۲ ۹۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۳۹۰ ۳.۹۸ % ۱۱۵ ۰ % ۹,۸۱۲,۹۰۲ ۹۶.۰۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۹,۸۱۲,۹۰۲ ۹۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۳۹۰ ۳.۹۸ % ۱۱۶ ۰ % ۹,۸۱۲,۹۰۲ ۹۶.۰۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۳۰۶,۴۶۳ ۹۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۰۰۴ ۳.۹۳ % ۱۱۷ ۰ % ۱۰,۳۰۶,۴۶۳ ۹۶.۰۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰,۶۱۸,۱۶۰ ۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۱,۹۳۳ ۴ % ۱۱۸ ۰ % ۱۰,۶۱۸,۱۶۰ ۹۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۰,۵۴۹,۱۲۰ ۹۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳,۰۰۸ ۴.۲ % ۱۱۸ ۰ % ۱۰,۵۴۹,۱۲۰ ۹۵.۷۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۱,۰۸۱,۰۱۳ ۹۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۱۲۶ ۳.۸۷ % ۱۱۹ ۰ % ۱۱,۰۸۱,۰۱۳ ۹۶.۱۳ %