صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۳۸ ۰.۵۱ % ۱۵۱ ۰ % ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۳۸ ۰.۵۱ % ۱۵۲ ۰ % ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۳۸ ۰.۵۱ % ۱۵۳ ۰ % ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۳۸ ۰.۵۱ % ۱۵۳ ۰ % ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۳۸ ۰.۵۱ % ۱۵۴ ۰ % ۴,۷۹۴,۸۳۱ ۹۹.۴۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴,۸۱۱,۰۴۳ ۹۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۱۱ ۰.۳۴ % ۱۵۵ ۰ % ۴,۸۱۱,۰۴۳ ۹۹.۶۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴,۶۲۶,۲۱۸ ۹۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۶۲ ۰.۱۸ % ۲,۸۰۸ ۰.۰۶ % ۴,۶۲۶,۲۱۸ ۹۹.۷۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴,۴۱۵,۶۲۸ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۱,۷۸۰ ۰.۰۴ % ۴,۴۱۵,۶۲۸ ۹۹.۹۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴,۴۱۵,۶۲۸ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۱,۷۸۱ ۰.۰۴ % ۴,۴۱۵,۶۲۸ ۹۹.۹۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴,۴۱۵,۶۲۸ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۱,۷۸۱ ۰.۰۴ % ۴,۴۱۵,۶۲۸ ۹۹.۹۳ %