ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/26 2,253,907 99.99 % 0 0 % 0 0 % 99 0 % 170 0.01 % 2,253,907 99.99 %
2 1397/12/25 2,253,907 99.99 % 0 0 % 0 0 % 99 0 % 171 0.01 % 2,253,907 99.99 %
3 1397/12/24 2,253,907 99.99 % 0 0 % 0 0 % 99 0 % 172 0.01 % 2,253,907 99.99 %
4 1397/12/23 2,253,907 99.99 % 0 0 % 0 0 % 99 0 % 173 0.01 % 2,253,907 99.99 %
5 1397/12/22 2,253,907 99.99 % 0 0 % 0 0 % 99 0 % 173 0.01 % 2,253,907 99.99 %
6 1397/12/21 2,253,907 99.99 % 0 0 % 0 0 % 99 0 % 174 0.01 % 2,253,907 99.99 %
7 1397/12/20 2,255,393 99.99 % 0 0 % 0 0 % 108 0 % 175 0.01 % 2,255,393 99.99 %
8 1397/12/19 2,255,393 99.99 % 0 0 % 0 0 % 108 0 % 176 0.01 % 2,255,393 99.99 %
9 1397/12/18 2,213,823 99.99 % 0 0 % 0 0 % 108 0 % 176 0.01 % 2,213,823 99.99 %
10 1397/12/17 2,268,812 99.98 % 0 0 % 0 0 % 232 0.01 % 177 0.01 % 2,268,812 99.98 %