ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 2,382,858 99.97 % 0 0 % 0 0 % 611 0.03 % 208 0.01 % 0 0 %
2 1397/08/21 2,380,821 99.91 % 0 0 % 0 0 % 1,934 0.08 % 210 0.01 % 0 0 %
3 1397/08/20 2,319,457 99.93 % 0 0 % 0 0 % 1,316 0.06 % 210 0.01 % 0 0 %
4 1397/08/19 2,365,264 99.96 % 0 0 % 0 0 % 726 0.03 % 210 0.01 % 0 0 %
5 1397/08/18 2,262,515 99.98 % 0 0 % 0 0 % 268 0.01 % 211 0.01 % 0 0 %
6 1397/08/17 2,262,515 99.98 % 0 0 % 0 0 % 268 0.01 % 211 0.01 % 0 0 %
7 1397/08/16 2,262,515 99.98 % 0 0 % 0 0 % 268 0.01 % 212 0.01 % 0 0 %
8 1397/08/15 2,262,515 99.98 % 0 0 % 0 0 % 268 0.01 % 212 0.01 % 0 0 %
9 1397/08/14 2,157,799 99.96 % 0 0 % 0 0 % 747 0.03 % 213 0.01 % 0 0 %
10 1397/08/13 2,077,816 99.95 % 0 0 % 0 0 % 857 0.04 % 213 0.01 % 0 0 %