ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 2,471,076 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 123 0 % 2,471,076 99.97 %
2 1398/02/30 2,361,214 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 123 0.01 % 2,361,214 99.97 %
3 1398/02/29 2,372,745 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 124 0.01 % 2,372,745 99.97 %
4 1398/02/28 2,407,216 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 125 0.01 % 2,407,216 99.97 %
5 1398/02/27 2,447,304 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 126 0.01 % 2,447,304 99.97 %
6 1398/02/26 2,447,304 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 126 0.01 % 2,447,304 99.97 %
7 1398/02/25 2,447,304 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 127 0.01 % 2,447,304 99.97 %
8 1398/02/24 2,516,199 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 128 0.01 % 2,516,199 99.97 %
9 1398/02/23 2,493,184 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 128 0.01 % 2,493,184 99.97 %
10 1398/02/22 2,480,404 99.97 % 0 0 % 0 0 % 571 0.02 % 129 0.01 % 2,480,404 99.97 %