ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/30 2,512,503 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 212 0.01 % 2,512,503 99.99 %
2 1397/10/29 2,474,219 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 213 0.01 % 2,474,219 99.99 %
3 1397/10/28 2,493,165 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 214 0.01 % 2,493,165 99.99 %
4 1397/10/27 2,493,165 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 214 0.01 % 2,493,165 99.99 %
5 1397/10/26 2,493,165 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 215 0.01 % 2,493,165 99.99 %
6 1397/10/25 2,470,146 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 216 0.01 % 2,470,146 99.99 %
7 1397/10/24 2,508,164 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 216 0.01 % 2,508,164 99.99 %
8 1397/10/23 2,475,610 99.99 % 0 0 % 0 0 % 38 0 % 217 0.01 % 2,475,610 99.99 %
9 1397/10/22 2,473,573 99.98 % 0 0 % 0 0 % 170 0.01 % 218 0.01 % 2,473,573 99.98 %
10 1397/10/21 2,507,771 99.98 % 0 0 % 0 0 % 306 0.01 % 219 0.01 % 2,507,771 99.98 %