ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 1,728,622 99.97 % 0 0 % 505 0.03 % 38 0 % 0 0 %
2 1397/05/26 1,761,201 99.97 % 0 0 % 505 0.03 % 38 0 % 0 0 %
3 1397/05/25 1,761,201 99.97 % 0 0 % 505 0.03 % 39 0 % 0 0 %
4 1397/05/24 1,761,201 99.97 % 0 0 % 505 0.03 % 39 0 % 0 0 %
5 1397/05/23 1,768,867 99.97 % 0 0 % 505 0.03 % 39 0 % 0 0 %
6 1397/05/22 1,772,700 99.97 % 0 0 % 505 0.03 % 40 0 % 0 0 %
7 1397/05/21 1,742,037 99.97 % 0 0 % 503 0.03 % 41 0 % 0 0 %
8 1397/05/20 1,711,374 99.97 % 0 0 % 503 0.03 % 42 0 % 0 0 %
9 1397/05/19 1,763,118 99.97 % 0 0 % 503 0.03 % 42 0 % 0 0 %
10 1397/05/18 1,763,118 99.97 % 0 0 % 503 0.03 % 43 0 % 0 0 %