صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ ۹۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵۸,۳۶۳ ۴.۰۹ % ۶۴ ۰ % ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ ۹۵.۹۱ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۳,۵۸۲,۵۳۱ ۹۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۴,۸۵۵ ۴.۰۹ % ۶۵ ۰ % ۲۳,۵۸۲,۵۳۱ ۹۵.۹۱ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۳,۹۵۱,۳۲۱ ۹۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۴۰۱ ۴.۰۷ % ۶۵ ۰ % ۲۳,۹۵۱,۳۲۱ ۹۵.۹۳ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۵,۰۳۵,۹۵۷ ۹۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۸,۱۵۵ ۳.۷۲ % ۳۶,۷۴۹ ۰.۱۴ % ۲۵,۰۳۵,۹۵۷ ۹۶.۱۴ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۴,۸۱۸,۲۸۶ ۹۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۸,۱۵۵ ۳.۷۵ % ۴۸,۳۱۲ ۰.۱۹ % ۲۴,۸۱۸,۲۸۶ ۹۶.۰۷ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ ۹۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۸,۲۳۷ ۳.۹۲ % ۶۸ ۰ % ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ ۹۶.۰۸ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ ۹۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۸,۲۳۷ ۳.۹۲ % ۶۸ ۰ % ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ ۹۶.۰۸ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ ۹۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۸,۲۳۷ ۳.۹۲ % ۶۹ ۰ % ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ ۹۶.۰۸ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ ۹۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۸,۲۳۷ ۴.۱۴ % ۷۰ ۰ % ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ ۹۵.۸۶ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ ۹۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۴,۱۱۴ ۳.۹۵ % ۴۴,۱۹۴ ۰.۱۹ % ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ ۹۵.۸۶ %