صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۸ % ۴ ۰ % ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۸ % ۵ ۰ % ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۸ % ۶ ۰ % ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۸ % ۶ ۰ % ۲۲,۹۶۲,۶۲۴ ۹۸.۶۲ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۳,۸۷۶,۸۶۳ ۹۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۳ % ۷ ۰ % ۲۳,۸۷۶,۸۶۳ ۹۸.۶۷ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۴,۴۶۱,۸۲۰ ۹۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳ % ۸ ۰ % ۲۴,۴۶۱,۸۲۰ ۹۸.۷ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۴,۸۸۷,۲۴۳ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۲۸ % ۹ ۰ % ۲۴,۸۸۷,۲۴۳ ۹۸.۷۲ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۳,۸۷۶,۸۶۳ ۹۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۳ % ۹ ۰ % ۲۳,۸۷۶,۸۶۳ ۹۸.۶۷ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲۲,۹۱۹,۶۶۲ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۹ % ۱۰ ۰ % ۲۲,۹۱۹,۶۶۲ ۹۸.۶۱ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲۲,۹۱۹,۶۶۲ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۹ % ۱۱ ۰ % ۲۲,۹۱۹,۶۶۲ ۹۸.۶۱ %