صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴ % ۱۹ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴ % ۲۰ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴ % ۲۱ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴ % ۲۱ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴ % ۲۲ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴ % ۲۳ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۳۲ % ۲۴ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۶۸ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۳۲ % ۲۴ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۶۸ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۲,۹۱۵,۵۶۷ ۹۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۲۴ % ۲۵ ۰ % ۲۲,۹۱۵,۵۶۷ ۹۷.۷۶ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۱,۹۱۴,۶۵۸ ۹۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۳۴ % ۲۶ ۰ % ۲۱,۹۱۴,۶۵۸ ۹۷.۶۶ %