صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۸,۴۵۵,۵۰۴ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۸,۸۴۰ ۳.۳ % ۳۴ ۰ % ۱۸,۴۵۵,۵۰۴ ۹۶.۷ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۹,۲۶۰,۱۹۸ ۹۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۳,۱۷۴ ۲.۹۹ % ۳۵ ۰ % ۱۹,۲۶۰,۱۹۸ ۹۷.۰۱ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۳۲۲ ۳.۲۶ % ۱,۵۵۳ ۰.۰۱ % ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۳ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۷,۸۹۵,۷۱۵ ۹۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۰,۹۱۰ ۳.۵۶ % ۳۶ ۰ % ۱۷,۸۹۵,۷۱۵ ۹۶.۴۴ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۷,۸۹۵,۷۱۵ ۹۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۰,۹۱۰ ۳.۵۶ % ۳۷ ۰ % ۱۷,۸۹۵,۷۱۵ ۹۶.۴۴ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۷,۸۹۵,۷۱۵ ۹۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۰,۹۱۰ ۳.۵۶ % ۳۸ ۰ % ۱۷,۸۹۵,۷۱۵ ۹۶.۴۴ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۸,۶۹۹,۸۱۱ ۹۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۶۳۵ ۳.۲۴ % ۱,۷۲۶ ۰.۰۱ % ۱۸,۶۹۹,۸۱۱ ۹۶.۷۵ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۹,۲۹۳,۴۳۳ ۹۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۰,۲۴۸ ۲.۹۶ % ۷۰,۷۰۱ ۰.۳۵ % ۱۹,۲۹۳,۴۳۳ ۹۶.۶۹ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۷۱۱ ۲.۸۸ % ۶۹,۲۱۸ ۰.۳۶ % ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۷۱۱ ۲.۸۸ % ۶۹,۲۱۹ ۰.۳۶ % ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ %