صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۷۱۱ ۲.۸۸ % ۶۹,۲۲۰ ۰.۳۶ % ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۷۱۱ ۲.۸۸ % ۶۹,۲۲۱ ۰.۳۶ % ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۷۱۱ ۲.۸۸ % ۶۹,۲۲۱ ۰.۳۶ % ۱۸,۵۹۵,۰۵۰ ۹۶.۷۶ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۷,۷۹۰,۷۵۵ ۹۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۳,۴۴۶ ۳.۱۷ % ۳,۱۰۱ ۰.۰۲ % ۱۷,۷۹۰,۷۵۵ ۹۶.۸۱ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۶,۹۸۳,۲۷۰ ۹۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۷,۲۱۳ ۳.۵۱ % ۴۴ ۰ % ۱۶,۹۸۳,۲۷۰ ۹۶.۴۹ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۷,۶۸۷,۴۷۵ ۹۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵۰,۱۲۲ ۳.۵۵ % ۴۵ ۰ % ۱۷,۶۸۷,۴۷۵ ۹۶.۴۵ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۸,۴۹۲,۰۴۹ ۹۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۶,۵۸۳ ۳.۵۸ % ۴۶ ۰ % ۱۸,۴۹۲,۰۴۹ ۹۶.۴۲ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۸,۴۰۵ ۳.۲۹ % ۱,۷۶۴ ۰.۰۱ % ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ ۹۶.۷ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۸,۴۰۵ ۳.۲۹ % ۱,۷۶۵ ۰.۰۱ % ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ ۹۶.۷ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۸,۴۰۵ ۳.۲۹ % ۱,۷۶۶ ۰.۰۱ % ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ ۹۶.۷ %