صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۳,۰۱۳ ۳.۵ % ۴,۲۱۲ ۰.۰۲ % ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۳,۰۱۳ ۳.۵ % ۴,۲۱۳ ۰.۰۲ % ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۳,۰۱۳ ۳.۵ % ۴,۲۱۴ ۰.۰۲ % ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۳,۰۱۳ ۳.۵ % ۴,۲۱۵ ۰.۰۲ % ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ ۹۶.۴۸ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۰,۶۵۲,۵۶۴ ۹۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۴,۰۰۳ ۳.۸۴ % ۵۹ ۰ % ۲۰,۶۵۲,۵۶۴ ۹۶.۱۶ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۱,۳۹۳,۸۷۳ ۹۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۴,۵۳۱ ۳.۷۵ % ۶۰ ۰ % ۲۱,۳۹۳,۸۷۳ ۹۶.۲۵ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۲,۲۳۳,۸۶۷ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۶,۴۴۵ ۳.۷۹ % ۶۱ ۰ % ۲۲,۲۳۳,۸۶۷ ۹۶.۲۱ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۱,۷۵۶,۹۵۵ ۹۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۰,۰۸۳ ۴.۰۶ % ۶۲ ۰ % ۲۱,۷۵۶,۹۵۵ ۹۵.۹۴ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ ۹۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۲,۱۵۱ ۴.۱ % ۶۲ ۰ % ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ ۹۵.۹ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ ۹۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵۸,۳۶۳ ۴.۰۹ % ۶۳ ۰ % ۲۲,۴۹۰,۶۲۸ ۹۵.۹۱ %