صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۴۱ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۱۴) (۱۰.۶۲) (۴۰.۶۵)
۲۲۴۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰.۰۲ ۰.۲۱ ۵.۷۲ ۱۱۶.۱۴
۲۲۴۳ ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ (۰.۰۵)
۲۲۴۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۱۰.۴۳ ۱۵.۹۸
۲۲۴۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۸ ۰
۲۲۴۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۲ ۰.۲۶
۲۲۴۷ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ۰ (۰.۰۳) ۰.۸۸ (۱۱.۲۸)
۲۲۴۸ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ (۰.۰۲) ۷.۵۱ (۵.۵۴)
۲۲۴۹ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۱۰.۲۴ ۱۷.۴
۲۲۵۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ (۰.۳۵) (۰.۰۸) (۷۱.۸۸) (۲۵.۷۶)
۲۲۵۱ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۲.۱۳ (۱۱.۶۳)
۲۲۵۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ ۰.۱ ۰ ۴۲.۶۸ ۰
۲۲۵۳ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ ۰.۱ (۰.۰۹) ۴۲.۷۳ (۲۶.۹)
۲۲۵۴ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۱۸.۱۷ ۳۶.۸
۲۲۵۵ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ (۰.۰۳) ۰.۰۶ (۸.۸۲) ۲۳.۰۲
۲۲۵۶ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۰.۲۳ ۰.۲ ۱۳۲.۳ ۱۰۴.۶۴
۲۲۵۷ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۱۴ ۱۸.۱۳ ۶۶.۸۷
۲۲۵۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۳۷.۴۶ ۲۰.۶۳
۲۲۵۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۶۰ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۰ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۵۱)