صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۴.۳۶) (۰.۶۲) (۱۰۰) (۸۹.۸۳)
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۸ (۰.۳۵) ۱,۷۱۲.۳۳ (۷۲.۱۳)
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴.۶۷ ۲.۷۲ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۵.۵۱ (۰.۷۸) ۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۴.۳۶)
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ (۰.۴۵) (۰.۹۶) (۸۰.۴۸)
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰ ۳.۲۱ (۰.۹۶) ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳.۱۹ ۳.۰۸ ۹,۵۱۰,۰۰۰ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۴.۷۷) (۱.۷۷) (۱۰۰) (۹۹.۸۵)
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۴.۳ (۰.۱۷) ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۵۶)
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰ ۱.۲۵ (۰.۹۶) ۹,۱۵۳.۶۲
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۴.۰۱ ۰.۵۱ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۳.۹۵
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۴.۷ ۴.۱۱ ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱.۷۶ (۰.۷) ۵۸,۱۰۵.۵۶ (۹۲.۳۲)
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۳.۳۹ ۰.۳۸ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹۳.۱۱