صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۸.۷۷۹ %۵.۰۶۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۱۶.۱۵۷ (۱.۳۵۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۴۸.۵۰۹ %۴۹.۰۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۳۵.۲۵۷ %۷۱.۰۳۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۱۱۹.۴۵۹ %۱۹۵.۵۸۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۲۳۸.۸۶۴ %۶۵۸.۱۸۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۹۵۰۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%