صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 971229 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/01/07 1398/01/07 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 29اسفندماه 1397 دانلود
1397/12/21 1397/12/21 اصلاحیه صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 97/09/30 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/06 1397/11/06 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 دی ماه 1397 دانلود
1397/11/01 1397/11/01 صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/11/01 1397/11/01 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/02 1397/10/02 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 اذرماه 1397 دانلود
1397/09/05 1397/09/05 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 ابان ماه 1397 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 مهر ماه 1397 دانلود
1397/07/14 1397/07/14 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/14 1397/07/14 صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/02 1397/07/02 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/06/06 1397/06/06 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/06 1397/05/06 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/04/31 1397/04/31 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 970331 دانلود
1397/04/31 1397/04/31 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 970331 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 970331 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 970331 دانلود
1397/04/06 1397/04/06 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/03/06 1397/03/06 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/02/02 1397/02/02 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 31 فروردین ماه 1397 دانلود
1397/01/22 1397/01/22 صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/22 1397/01/22 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/07 1396/12/07 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/11/07 1396/11/07 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/13 1396/10/13 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 آذر ماه 1396(اصلاحیه) دانلود
1396/10/13 1396/10/13 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 آبان ماه 1396 (اصلاحیه) دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 آذر ماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش پرتفوي ماهيانه منتهي به 30 آبان ماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/07/17 1396/07/17 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/17 1396/07/17 صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/05/09 1396/05/09 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 960331 دانلود
1396/05/09 1396/05/09 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 960331 دانلود
1396/04/24 1396/04/24 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 960331 دانلود
1396/04/24 1396/04/24 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 960331 دانلود
1396/01/26 1396/01/26 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/01/26 1396/01/26 صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1395/11/10 1395/11/10 صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/11/10 1395/11/10 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/19 1395/10/19 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/19 1395/10/19 صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/07/13 1395/07/13 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/07/13 1395/07/13 صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/05/02 1395/05/02 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/05/02 1395/05/02 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/19 1395/04/19 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/19 1395/04/19 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/11/18 1394/11/18 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 دانلود
1394/11/18 1394/11/18 صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 دانلود
1394/11/14 1394/11/14 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 دانلود
1394/10/21 1394/10/21 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 دانلود
1394/10/21 1394/10/21 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1394 دانلود
1394/08/04 1394/08/04 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده دانلود
1394/06/30 1394/06/30 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 1394 اصلاح شده دانلود
1394/04/24 1394/04/24 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31خرداد 1394 دانلود
1394/04/24 1394/04/24 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده دانلود
1394/02/19 1394/02/19 صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29/12/1393 دانلود
1394/02/01 1394/02/01 صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1393 دانلود
1393/11/29 1393/11/29 صورت مالی حسابرسی شده دوره یک ماه و 27 روزه منتهی به 30.09.93 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 گزارش عملکرد دوره منتهی به 30/09/1393 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 صورت مالی منتهی به 30/09/1393 دانلود