صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به۳۰-۷- ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت‌های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی شده ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت‌های مالی حسابرسی نشده برای ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ صورت‌های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت‌های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورت های مالی ۹ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۸۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۸۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ تیر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸۰۳۳۱ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۸۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ خرداد۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۷۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ اصلاحیه صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ اذرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ ابان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ صورت مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۷۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۷۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۷۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۷۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ صورت مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ صورت مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۶۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۶۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۶۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۶۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ صورت مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ صورت مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ صورت مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ اصلاح شده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صورت مالی حسابرسی شده دوره یک ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۰.۰۹.۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورت مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ دانلود