مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 97/02/02 دریافت خبر 1397/04/20
2 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1397/02/02 دریافت خبر 1397/02/16
3 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1396/12/07 دریافت خبر 1396/12/19
4 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1396/11/28 دریافت خبر 1396/12/14
5 تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/11/28 دریافت خبر 1396/12/12
6 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/11/28 دریافت خبر 1396/11/28
7 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(2) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
8 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(1) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
9 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/08/20 دریافت خبر 1396/08/20
10 صورتجلسه دوم مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/20
11 صورتجلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/16
12 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1395/12/15
13 صورتجلسه مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/06/02
14 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/05/16 دریافت خبر 1395/05/17
15 دعوت به مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/05/12
16 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/16 تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1395/04/12
17 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/03/16 دریافت خبر 1395/03/18
18 صورتجلسه مجمع مورخ 94/12/09 دریافت خبر 1394/12/24
19 صورتجلسه مجمع مورخ1394/04/06 دریافت خبر 1394/04/31
20 صورتجلسه مورخ 931223 به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1394/01/22
21 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/10/27