صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۲ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۳ آگهی دعوت به مجمع۱۹/۰۱/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۴ صورتجلسه مجمع(۲) مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۵ صورتجلسه مجمع (۱) مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۷ دعوت به مجمع مرخ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۱۰ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
۱۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۷۰۷۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۱۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۱۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۱۴ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۵ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۱۶ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۱۷ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۱۹ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(۲) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۰ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(۱) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
۲۲ صورتجلسه دوم مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۲۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
۲۷ دعوت به مجمع مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
۲۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۴/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۳۲ صورتجلسه مورخ ۹۳۱۲۲۳ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
۳۳ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۷