صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۸-۹۹ بهمراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۱-۹۹ بهمراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۳ آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۵ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۶ آگهی دعوت به مجمع۱۹/۰۱/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۷ صورتجلسه مجمع(۲) مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸ صورتجلسه مجمع (۱) مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۰ دعوت به مجمع مرخ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۱۳ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
۱۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۷۰۷۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۱۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۱۷ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۸ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۱۹ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۲۰ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۲۲ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(۲) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۳ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(۱) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
۲۵ صورتجلسه دوم مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۲۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
۳۰ دعوت به مجمع مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
۳۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۴/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۳۴ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۳۵ صورتجلسه مورخ ۹۳۱۲۲۳ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
۳۶ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۷