صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع۱۹/۰۱/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲ صورتجلسه مجمع(۲) مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۳ صورتجلسه مجمع (۱) مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵ دعوت به مجمع مرخ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۸ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۷۰۷۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۱۰ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۱۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۱۲ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۳ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۱۴ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۱۵ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۱۷ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(۲) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۱۸ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(۱) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۱۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
۲۰ صورتجلسه دوم مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
۲۵ دعوت به مجمع مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۴/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۳۰ صورتجلسه مورخ ۹۳۱۲۲۳ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
۳۱ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۷