مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 97/12/14 دریافت خبر 1397/12/14
2 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1397/07/29 دریافت خبر 1397/08/05
3 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 970729 دریافت خبر 1397/07/29
4 دعوت به مجمع مورخ 1397/07/29 دریافت خبر 1397/07/21
5 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 97/02/02 دریافت خبر 1397/04/20
6 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1397/02/02 دریافت خبر 1397/02/16
7 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1396/12/07 دریافت خبر 1396/12/19
8 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1396/11/28 دریافت خبر 1396/12/14
9 تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/11/28 دریافت خبر 1396/12/12
10 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/11/28 دریافت خبر 1396/11/28
11 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(2) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
12 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(1) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
13 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/08/20 دریافت خبر 1396/08/20
14 صورتجلسه دوم مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/20
15 صورتجلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/16
16 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1395/12/15
17 صورتجلسه مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/06/02
18 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/05/16 دریافت خبر 1395/05/17
19 دعوت به مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/05/12
20 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/16 تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1395/04/12
21 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/03/16 دریافت خبر 1395/03/18
22 صورتجلسه مجمع مورخ 94/12/09 دریافت خبر 1394/12/24
23 صورتجلسه مجمع مورخ1394/04/06 دریافت خبر 1394/04/31
24 صورتجلسه مورخ 931223 به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1394/01/22
25 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/10/27