مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1397/02/02 دریافت خبر 1397/02/16
2 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1396/12/07 دریافت خبر 1396/12/19
3 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 1396/11/28 دریافت خبر 1396/12/14
4 تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/11/28 دریافت خبر 1396/12/12
5 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/11/28 دریافت خبر 1396/11/28
6 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(2) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
7 تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(1) 1396/08/20 دریافت خبر 1396/09/12
8 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/08/20 دریافت خبر 1396/08/20
9 صورتجلسه دوم مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/20
10 صورتجلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/01/16
11 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1395/12/15
12 صورتجلسه مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/06/02
13 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/05/16 دریافت خبر 1395/05/17
14 دعوت به مجمع مورخ 95/05/16 دریافت خبر 1395/05/12
15 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/16 تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1395/04/12
16 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/03/16 دریافت خبر 1395/03/18
17 صورتجلسه مجمع مورخ 94/12/09 دریافت خبر 1394/12/24
18 صورتجلسه مجمع مورخ1394/04/06 دریافت خبر 1394/04/31
19 صورتجلسه مورخ 931223 به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1394/01/22
20 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/10/27
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق