لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/31 1,719,896 1,705,913 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,408,709,983,742
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/30 1,637,945 1,624,584 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,293,875,041,877
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/29 1,646,194 1,632,768 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,305,430,738,969
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/28 1,670,850 1,657,229 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,339,968,860,662
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/27 1,699,607 1,685,758 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,251,934,516
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/26 1,699,655 1,685,807 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,320,278,861
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/25 1,699,704 1,685,855 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,380,388,623,206
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/24 1,748,966 1,734,728 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,449,396,064,173
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/23 1,732,611 1,718,503 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,426,486,960,733
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/22 1,724,458 1,710,422 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,415,076,797,913
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/21 1,798,289 1,783,668 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,518,498,815,929
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/20 1,814,682 1,799,959 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,501,044,846
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/19 1,814,733 1,800,011 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,573,621,223
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/18 1,814,785 1,800,062 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,541,646,197,600
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/17 1,798,471 1,783,906 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,518,834,072,422
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/16 1,892,262 1,876,982 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,650,255,188,675
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/15 1,981,793 1,965,833 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,775,710,905,117
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/14 1,908,479 1,893,069 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,672,970,587,559
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/13 1,826,878 1,812,086 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,558,624,052,949
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/02/12 1,826,929 1,812,138 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,558,696,963,908