صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/11/07 2,552,965 2,532,572 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,575,932,825,346
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/11/06 2,460,412 2,440,719 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,446,238,817,101
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/11/05 2,424,241 2,404,837 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,395,574,918,397
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/11/04 2,412,231 2,392,925 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,378,754,591,545
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/11/03 2,412,299 2,392,992 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,378,849,375,275
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/11/02 2,412,366 2,393,059 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,378,944,159,005
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/11/01 2,396,330 2,377,153 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,356,485,159,439
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/30 2,472,823 2,453,053 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,463,654,613,597
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/29 2,505,065 2,485,042 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,508,822,560,523
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/28 2,489,046 2,469,154 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,486,388,502,149
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/27 2,376,333 2,357,300 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,328,454,038,266
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/26 2,376,400 2,357,367 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,328,547,496,485
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/25 2,376,466 2,357,433 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,328,640,954,704
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/24 2,392,638 2,373,481 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,351,300,120,061
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/23 2,376,591 2,357,561 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,328,821,923,035
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/22 2,271,764 2,253,533 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,181,936,115,595
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/21 2,162,714 2,145,316 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,029,136,408,538
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/20 2,122,310 2,105,202 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,972,496,718,029
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/19 2,122,370 2,105,262 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,972,580,857,205
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/10/18 2,122,429 2,105,321 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,972,664,996,381