صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/05 6,897,483 6,844,608 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,664,429,030,522
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/04 6,897,666 6,844,790 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,664,686,341,773
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/03 6,897,848 6,844,972 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,664,943,653,024
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/02 7,245,062 7,189,534 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,151,457,344,222
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/01 7,245,254 7,189,726 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,151,727,496,959
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/31 7,245,445 7,189,917 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,151,997,649,696
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/30 7,611,054 7,552,733 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,664,285,470,232
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/29 7,846,641 7,786,556 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,994,438,564,277
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/28 7,808,618 7,748,924 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,941,302,651,122
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/27 8,202,658 8,139,955 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,493,429,167,537
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/26 8,565,648 8,500,188 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,002,069,588,426
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/25 8,565,874 8,500,413 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,002,387,833,174
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/24 8,566,099 8,500,639 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,002,706,077,922
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/23 8,338,919 8,275,166 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,684,344,501,151
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/22 8,334,539 8,270,863 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,678,268,076,343
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/21 7,952,152 7,891,390 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,142,460,929,423
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/20 7,588,014 7,530,026 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,632,224,173,342
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/19 7,242,196 7,186,844 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,147,657,812,757
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/18 7,242,387 7,187,034 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,147,927,118,482
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/17 7,242,578 7,187,225 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,148,196,424,207