صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/29 8,661,728 8,648,348 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,211,268,440,449
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/28 8,895,558 8,881,827 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,540,935,751,834
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/27 8,895,879 8,882,148 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,541,388,947,186
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/26 9,363,230 9,348,798 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 13,200,288,364,447
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/25 9,363,564 9,349,132 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 13,200,759,549,642
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/24 9,363,897 9,349,466 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 13,201,230,734,837
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/23 9,870,181 9,854,990 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 13,915,018,660,433
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/22 10,337,559 10,321,666 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,573,955,556,532
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/21 10,688,191 10,671,773 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 15,068,298,615,930
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/20 10,532,884 10,516,700 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,849,338,698,376
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/19 11,000,280 10,983,395 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 15,508,301,080,085
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/18 11,000,659 10,983,773 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 15,508,835,229,728
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/17 11,001,037 10,984,152 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 15,509,369,379,371
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/16 11,546,284 11,528,581 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,278,091,137,908
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/15 12,052,627 12,034,164 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,991,963,436,102
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/14 11,547,085 11,529,381 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,279,221,322,490
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/13 11,547,478 11,529,775 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,279,776,460,283
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/12 11,547,871 11,530,168 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,280,331,598,076
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/11 11,548,264 11,530,561 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,280,886,735,869
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/10/10 11,548,657 11,530,954 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,281,441,873,662