صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/15 3,415,768 3,388,636 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,784,676,050,943
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/14 3,415,862 3,388,730 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,784,808,723,029
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/13 3,415,956 3,388,824 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,784,941,395,115
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/12 3,416,050 3,388,918 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,785,074,067,201
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/11 3,416,144 3,389,012 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,785,206,739,287
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/10 3,428,210 3,400,986 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,802,114,532,888
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/09 3,296,213 3,270,035 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,617,214,318,864
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/08 3,140,136 3,115,149 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,398,518,945,137
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/07 3,140,222 3,115,236 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,398,641,228,093
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/06 3,140,309 3,115,322 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,398,763,511,049
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/05 2,995,979 2,972,093 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,196,526,910,117
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/04 2,875,480 2,852,510 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,027,678,112,547
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/03 2,875,562 2,852,592 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,027,793,811,407
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/02 2,875,644 2,852,674 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,027,909,510,267
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/01 2,875,726 2,852,756 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,028,025,209,127
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/12/29 2,875,808 2,852,837 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,028,140,907,987
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/12/28 2,875,890 2,852,919 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,028,256,606,847
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/12/27 2,755,192 2,733,138 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,859,128,255,005
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/12/26 2,714,988 2,693,251 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,802,808,649,065
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/12/25 2,590,046 2,569,263 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,627,739,644,192