صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/19 16,645,592 16,543,390 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,358,886,294,839
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/18 15,906,062 15,808,361 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,321,041,866,643
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/17 15,906,482 15,808,781 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,321,634,940,063
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/16 15,906,902 15,809,201 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,322,228,013,483
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/15 15,907,322 15,809,621 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,322,821,086,903
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/14 15,203,422 15,110,004 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,334,978,322,479
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/13 15,758,630 15,661,860 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,114,185,436,022
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/12 16,386,798 16,286,228 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,995,779,433,830
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/11 16,054,759 15,956,346 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,529,993,889,893
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/10 16,607,807 16,506,075 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,306,197,993,014
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/09 16,605,561 16,503,830 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,303,028,040,228
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/08 16,605,999 16,504,267 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,303,645,527,934
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/07 17,415,617 17,308,946 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,439,833,977,202
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/06 17,708,731 17,600,392 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,851,348,961,503
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/05 18,515,219 18,401,974 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 25,983,164,531,397
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/04 18,368,746 18,256,486 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 25,777,738,258,636
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/03 17,575,453 17,441,259 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,626,656,847,787
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/02 17,575,914 17,441,720 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,627,307,874,424
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/01 17,576,375 17,442,181 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,627,958,901,061
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/31 16,658,717 16,531,801 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,342,522,647,903