صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/23 2,126,648 2,109,607 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,978,716,087,155
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/22 2,223,357 2,205,576 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,114,222,250,974
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/21 2,303,970 2,285,550 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,227,144,304,701
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/20 2,324,170 2,305,591 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,255,442,070,734
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/19 2,304,097 2,285,678 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,227,325,460,598
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/18 2,304,161 2,285,743 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,227,415,931,914
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/17 2,304,225 2,285,807 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,227,506,403,230
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/16 2,340,530 2,321,826 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,278,364,530,402
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/15 2,437,078 2,417,634 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,413,644,109,112
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/14 2,525,447 2,505,329 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,537,467,579,901
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/13 2,653,845 2,632,738 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,717,365,328,143
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/12 2,589,745 2,569,146 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,627,575,308,885
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/11 2,589,816 2,569,218 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,627,676,335,225
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/10 2,589,888 2,569,289 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,627,777,361,565
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/09 2,557,856 2,537,512 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,582,908,765,018
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/08 2,469,536 2,449,870 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,459,160,269,253
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/07 2,357,033 2,338,227 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,301,522,714,487
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/06 2,252,390 2,234,383 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,154,897,585,384
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/05 2,151,612 2,134,375 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,013,689,100,879
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/07/04 2,151,672 2,134,436 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,013,773,850,101