لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/26 1,557,582 1,544,828 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,260,927,098
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/25 1,557,627 1,544,873 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,325,068,769
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/24 1,557,672 1,544,918 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,389,210,440
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/23 1,557,718 1,544,964 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,453,352,111
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/22 1,557,763 1,545,009 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,517,493,782
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/21 1,557,809 1,545,054 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,181,581,393,159
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/20 1,558,915 1,546,152 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,183,131,386,417
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/19 1,558,960 1,546,198 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,183,195,568,795
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/18 1,529,164 1,516,637 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,141,456,886,315
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/17 1,568,551 1,555,713 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,196,630,438,510
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/16 1,568,597 1,555,758 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,196,694,988,545
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/15 1,568,642 1,555,804 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,196,759,538,580
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/14 1,589,036 1,576,037 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,225,328,509,133
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/13 1,625,707 1,612,419 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,276,698,350,750
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/12 1,620,329 1,607,084 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,269,165,933,982
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/11 1,605,457 1,592,331 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,248,334,176,214
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/10 1,526,837 1,514,334 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,138,204,116,357
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/09 1,526,878 1,514,375 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,138,262,550,557
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/08 1,526,923 1,514,419 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,138,325,477,222
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1397/12/07 1,524,254 1,511,774 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 2,134,589,462,037