صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/23 2,369,751 2,350,747 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,319,201,269,167
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/22 2,365,779 2,346,811 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,313,643,505,356
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/21 2,365,845 2,346,877 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,313,736,524,231
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/20 2,365,911 2,346,943 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,313,829,804,226
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/19 2,398,263 2,379,039 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,359,148,697,935
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/18 2,305,366 2,286,848 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,228,977,293,678
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/17 2,277,137 2,258,844 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,189,436,187,242
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/16 2,204,448 2,186,732 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,087,614,815,127
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/15 2,208,548 2,190,804 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,093,365,160,766
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/14 2,208,610 2,190,866 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,093,452,793,329
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/13 2,208,672 2,190,928 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,093,540,425,892
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/12 2,224,897 2,207,025 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,116,268,826,180
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/11 2,241,121 2,223,122 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,138,996,628,585
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/10 2,289,665 2,271,285 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,207,001,959,145
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/09 2,229,116 2,211,216 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,122,186,469,333
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/08 2,172,613 2,155,160 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,043,035,927,534
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/07 2,172,674 2,155,221 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,043,121,875,545
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/06 2,172,735 2,155,281 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,043,207,823,556
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/05 2,168,755 2,151,334 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,037,634,197,390
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1398/09/04 2,176,897 2,159,411 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 3,049,039,168,702