صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/08/06 12,977,413 12,894,801 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,207,161,745,507
2 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/08/05 13,475,771 13,390,149 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,906,582,210,744
3 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/08/04 14,164,796 14,074,962 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,873,523,184,754
4 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/08/03 14,165,181 14,075,348 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,874,067,117,818
5 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/08/02 14,891,133 14,796,862 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,892,828,143,593
6 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/08/01 14,891,537 14,797,266 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,893,398,883,980
7 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/30 14,891,941 14,797,670 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,893,969,624,367
8 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/29 14,625,031 14,532,456 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,519,493,960,916
9 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/28 15,349,574 15,252,575 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,536,285,402,118
10 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/27 16,072,714 15,971,309 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,551,121,304,190
11 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/26 16,490,159 16,386,292 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,137,067,284,462
12 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/25 16,490,604 16,386,737 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,137,695,984,676
13 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/24 16,491,049 16,387,182 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,138,324,684,890
14 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/23 16,491,494 16,387,628 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,138,953,385,104
15 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/22 17,173,919 17,065,917 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,096,681,857,430
16 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/21 17,591,321 17,480,673 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,682,307,873,952
17 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/20 17,895,024 17,782,451 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 25,108,412,124,577
18 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/19 17,175,338 17,067,336 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,098,686,261,660
19 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/18 16,493,537 16,389,865 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,142,112,116,341
20 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/17 16,493,982 16,390,309 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,142,739,642,718