صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/11 5,540,550 5,497,466 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 7,762,295,855,284
182 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/10 5,540,699 5,497,615 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 7,762,505,761,468
183 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/09 5,540,797 5,497,713 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 7,762,644,255,964
184 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/08 5,268,303 5,253,758 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 7,418,185,412,303
185 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/07 5,044,374 5,030,428 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 7,102,848,365,076
186 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/06 4,808,261 4,794,950 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 6,770,359,576,237
187 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/05 4,595,283 4,559,136 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 6,437,395,808,197
188 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/04 4,595,408 4,559,261 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 6,437,572,125,083
189 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/03 4,595,533 4,559,386 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 6,437,748,441,969
190 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/02 4,381,759 4,347,243 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 6,138,207,471,593
191 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/01 4,175,531 4,142,590 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,849,241,302,534
192 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/31 4,012,619 3,980,914 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,620,958,396,919
193 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/30 3,845,492 3,815,072 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,386,794,596,988
194 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/29 3,666,181 3,637,129 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,135,542,799,668
195 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/28 3,666,281 3,637,230 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,135,684,764,580
196 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/27 3,666,382 3,637,330 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,135,826,729,492
197 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/26 3,498,729 3,470,956 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,900,909,505,960
198 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/25 3,566,727 3,538,415 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,996,161,230,810
199 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/24 3,606,767 3,578,147 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,052,261,248,065
200 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/23 3,598,877 3,570,322 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,041,213,099,081