صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/22 3,650,865 3,621,910 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,114,053,436,585
202 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/21 3,650,965 3,622,010 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,114,194,681,953
203 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/20 3,651,066 3,622,110 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,114,336,181,957
204 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/19 3,643,173 3,614,285 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,103,287,909,879
205 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/18 3,531,497 3,503,494 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,946,852,409,445
206 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/17 3,615,408 3,586,745 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,064,401,288,168
207 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/16 3,575,586 3,547,236 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 5,008,615,857,785
208 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/15 3,415,768 3,388,636 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,784,676,050,943
209 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/14 3,415,862 3,388,730 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,784,808,723,029
210 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/13 3,415,956 3,388,824 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,784,941,395,115
211 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/12 3,416,050 3,388,918 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,785,074,067,201
212 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/11 3,416,144 3,389,012 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,785,206,739,287
213 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/10 3,428,210 3,400,986 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,802,114,532,888
214 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/09 3,296,213 3,270,035 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,617,214,318,864
215 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/08 3,140,136 3,115,149 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,398,518,945,137
216 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/07 3,140,222 3,115,236 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,398,641,228,093
217 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/06 3,140,309 3,115,322 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,398,763,511,049
218 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/05 2,995,979 2,972,093 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,196,526,910,117
219 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/04 2,875,480 2,852,510 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,027,678,112,547
220 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/01/03 2,875,562 2,852,592 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 4,027,793,811,407