صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2241 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/18 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 760
2242 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/17 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 665
2243 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/16 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 570
2244 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/15 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 475
2245 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/14 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 380
2246 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/13 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 285
2247 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/12 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 190
2248 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/11 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 95
2249 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1393/06/10 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0