صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/27 15,929,715 15,830,588 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,352,426,508,305
42 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/26 15,930,140 15,831,013 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,353,026,575,553
43 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/25 15,217,147 15,122,548 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,352,689,429,191
44 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/24 14,541,683 14,451,373 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,405,005,841,544
45 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/23 13,903,748 13,817,489 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,509,977,251,944
46 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/22 13,378,442 13,295,519 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,772,966,911,676
47 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/21 12,778,024 12,698,914 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,930,574,385,503
48 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/20 12,778,364 12,699,253 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,931,053,549,057
49 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/19 12,778,703 12,699,593 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,931,532,712,611
50 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/18 12,853,002 12,773,565 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,035,980,336,997
51 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/17 13,490,456 13,406,976 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,930,342,251,306
52 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/16 14,089,171 14,002,051 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,770,574,298,650
53 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/15 13,642,045 13,557,934 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,143,490,637,994
54 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/14 13,118,681 13,037,734 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,408,980,320,724
55 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/13 13,119,029 13,038,081 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,409,470,580,805
56 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/12 13,119,376 13,038,428 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,409,960,840,886
57 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/11 13,717,042 13,632,458 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,248,716,762,276
58 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/10 14,164,309 14,077,039 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,876,455,190,702
59 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/09 13,639,262 13,555,151 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,139,561,252,408
60 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/08 13,639,622 13,555,512 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,140,070,619,997