صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/07 13,639,983 13,555,872 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,140,579,987,586
62 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/06 13,640,344 13,556,233 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,141,089,355,175
63 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/05 13,640,705 13,556,594 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,141,598,722,764
64 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/04 13,042,727 12,962,254 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,302,404,434,121
65 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/03 12,443,589 12,366,769 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,461,593,190,264
66 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/02 12,967,621 12,887,616 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,197,016,712,878
67 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/01 13,565,355 13,481,710 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,035,864,219,076
68 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/31 13,975,437 13,889,340 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,611,427,936,440
69 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/30 13,975,806 13,889,709 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,611,949,302,150
70 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/29 13,976,175 13,890,078 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,612,470,667,860
71 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/28 14,646,121 14,555,938 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,552,649,768,219
72 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/27 14,012,987 13,926,653 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,664,113,839,634
73 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/26 13,938,803 13,853,008 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,560,128,111,290
74 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/25 14,608,214 14,518,336 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,499,556,936,855
75 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/24 15,239,216 15,145,508 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,385,108,426,430
76 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/23 15,239,618 15,145,909 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,385,675,767,631
77 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/22 15,240,020 15,146,311 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,386,243,108,832
78 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/21 15,351,045 15,256,713 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,542,127,814,138
79 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/20 16,128,400 16,029,318 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,633,028,651,829
80 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/19 16,645,592 16,543,390 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,358,886,294,839