صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/18 15,906,062 15,808,361 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,321,041,866,643
82 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/17 15,906,482 15,808,781 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,321,634,940,063
83 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/16 15,906,902 15,809,201 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,322,228,013,483
84 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/15 15,907,322 15,809,621 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,322,821,086,903
85 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/14 15,203,422 15,110,004 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,334,978,322,479
86 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/13 15,758,630 15,661,860 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,114,185,436,022
87 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/12 16,386,798 16,286,228 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,995,779,433,830
88 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/11 16,054,759 15,956,346 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,529,993,889,893
89 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/10 16,607,807 16,506,075 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,306,197,993,014
90 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/09 16,605,561 16,503,830 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,303,028,040,228
91 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/08 16,605,999 16,504,267 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,303,645,527,934
92 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/07 17,415,617 17,308,946 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,439,833,977,202
93 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/06 17,708,731 17,600,392 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,851,348,961,503
94 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/05 18,515,219 18,401,974 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 25,983,164,531,397
95 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/04 18,368,746 18,256,486 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 25,777,738,258,636
96 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/03 17,575,453 17,441,259 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,626,656,847,787
97 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/02 17,575,914 17,441,720 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,627,307,874,424
98 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/05/01 17,576,375 17,442,181 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 24,627,958,901,061
99 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/31 16,658,717 16,531,801 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,342,522,647,903
100 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/30 16,659,153 16,532,237 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,343,138,440,237