صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/29 16,659,590 16,532,673 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,343,754,232,571
102 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/28 16,144,636 16,021,557 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,622,070,678,306
103 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/27 16,953,003 16,823,758 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,754,759,373,115
104 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/26 16,953,447 16,824,202 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,755,386,440,426
105 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/25 16,953,891 16,824,646 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,756,013,507,737
106 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/24 16,255,374 16,131,444 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,777,227,764,200
107 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/23 16,255,800 16,131,870 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,777,829,097,205
108 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/22 15,629,679 15,510,476 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,900,435,996,536
109 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/21 14,928,631 14,814,760 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,918,100,834,241
110 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/20 14,670,436 14,558,592 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,556,397,693,301
111 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/19 14,670,820 14,558,977 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,556,940,506,740
112 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/18 14,671,205 14,559,361 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 20,557,483,320,179
113 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/17 14,190,393 14,082,169 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,883,698,330,995
114 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/16 13,560,730 13,457,293 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 19,001,388,288,319
115 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/15 12,966,976 12,868,052 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 18,169,392,909,321
116 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/14 12,632,092 12,535,633 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,700,024,971,627
117 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/13 12,185,082 12,092,044 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,073,687,585,938
118 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/12 12,185,402 12,092,364 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,074,139,351,194
119 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/11 12,185,722 12,092,684 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 17,074,591,116,450
120 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/10 11,626,208 11,537,431 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 16,290,587,313,913