صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/20 7,171,677 7,116,756 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,048,695,534,474
142 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/19 7,373,335 7,316,913 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,331,313,128,315
143 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/18 7,494,847 7,437,545 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,501,642,337,262
144 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/17 7,160,209 7,105,454 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,032,738,045,162
145 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/16 6,927,721 6,874,713 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,706,937,187,540
146 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/15 6,927,904 6,874,896 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,707,195,140,885
147 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/14 6,928,087 6,875,079 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,707,453,094,230
148 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/13 6,928,270 6,875,261 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,707,711,047,575
149 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/12 6,791,190 6,739,270 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,515,694,276,125
150 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/11 6,829,450 6,777,233 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,569,297,138,727
151 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/10 7,080,652 7,026,536 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,921,306,969,357
152 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/09 6,775,412 6,723,613 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,493,586,432,342
153 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/08 6,775,590 6,723,791 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,493,838,532,468
154 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/07 6,775,769 6,723,970 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,494,090,632,594
155 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/06 6,564,913 6,514,579 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,198,435,819,914
156 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/05 6,897,483 6,844,608 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,664,429,030,522
157 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/04 6,897,666 6,844,790 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,664,686,341,773
158 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/03 6,897,848 6,844,972 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,664,943,653,024
159 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/02 7,245,062 7,189,534 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,151,457,344,222
160 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/01 7,245,254 7,189,726 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,151,727,496,959