صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/31 7,245,445 7,189,917 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,151,997,649,696
162 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/30 7,611,054 7,552,733 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,664,285,470,232
163 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/29 7,846,641 7,786,556 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,994,438,564,277
164 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/28 7,808,618 7,748,924 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,941,302,651,122
165 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/27 8,202,658 8,139,955 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,493,429,167,537
166 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/26 8,565,648 8,500,188 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,002,069,588,426
167 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/25 8,565,874 8,500,413 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,002,387,833,174
168 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/24 8,566,099 8,500,639 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,002,706,077,922
169 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/23 8,338,919 8,275,166 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,684,344,501,151
170 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/22 8,334,539 8,270,863 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,678,268,076,343
171 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/21 7,952,152 7,891,390 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,142,460,929,423
172 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/20 7,588,014 7,530,026 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,632,224,173,342
173 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/19 7,242,196 7,186,844 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,147,657,812,757
174 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/18 7,242,387 7,187,034 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,147,927,118,482
175 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/17 7,242,578 7,187,225 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,148,196,424,207
176 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/16 6,968,416 6,915,135 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,764,011,417,147
177 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/15 6,670,889 6,619,879 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 9,347,116,273,253
178 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/14 6,372,869 6,324,131 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 8,929,528,181,212
179 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/13 6,081,974 6,035,454 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 8,521,922,697,237
180 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/02/12 5,540,402 5,497,318 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 7,762,085,949,100