صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/16 16,494,426 16,390,754 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,143,367,169,095
22 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/15 16,002,124 15,901,579 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,452,663,838,710
23 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/14 15,509,809 15,412,391 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,761,941,270,011
24 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/13 16,190,998 16,089,441 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,717,920,324,738
25 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/12 16,152,463 16,051,336 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,664,117,868,472
26 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/11 15,435,429 15,338,855 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,658,110,845,224
27 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/10 15,435,843 15,339,269 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,658,695,493,921
28 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/09 15,433,940 15,337,366 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 21,656,008,647,570
29 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/08 15,774,229 15,675,870 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,133,968,075,705
30 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/07 16,037,987 15,937,956 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,504,027,984,245
31 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/06 16,038,416 15,938,385 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,504,633,510,637
32 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/05 16,038,844 15,938,814 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,505,239,037,029
33 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/04 16,039,273 15,939,243 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,505,844,563,421
34 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/03 16,039,702 15,939,672 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,506,450,089,813
35 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/02 16,040,131 15,940,101 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,507,055,616,205
36 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/07/01 16,040,560 15,940,530 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,507,661,142,597
37 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/31 16,040,989 15,940,958 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,508,266,668,989
38 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/30 16,041,417 15,941,387 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,508,872,195,381
39 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/29 16,642,263 16,538,610 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 23,352,136,240,154
40 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/06/28 15,929,290 15,830,163 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 22,351,826,441,057