صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/09 11,101,396 11,016,601 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 15,555,187,188,284
122 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/08 10,689,486 10,607,798 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,977,966,193,387
123 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/07 10,201,806 10,123,831 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,294,616,976,601
124 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/06 10,202,074 10,124,100 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,294,995,810,093
125 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/05 10,202,343 10,124,368 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,295,374,643,585
126 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/04 10,202,611 10,124,636 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,295,753,477,077
127 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/03 10,202,879 10,124,905 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,296,132,310,569
128 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/02 10,203,148 10,125,173 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 14,296,511,144,061
129 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/04/01 9,752,141 9,677,597 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 13,664,544,571,531
130 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/31 9,337,953 9,266,554 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 13,084,161,226,258
131 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/30 8,922,966 8,854,724 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,502,666,981,714
132 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/29 8,923,201 8,854,959 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,502,998,689,597
133 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/28 8,923,435 8,855,194 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,503,330,397,480
134 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/27 8,923,670 8,855,429 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 12,503,662,105,363
135 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/26 8,545,716 8,480,344 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,974,051,222,782
136 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/25 8,167,034 8,104,544 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 11,443,430,379,150
137 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/24 7,825,611 7,765,719 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,965,015,999,236
138 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/23 7,483,555 7,426,264 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,485,714,456,897
139 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/22 7,483,753 7,426,462 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,485,993,145,776
140 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 1399/03/21 7,483,950 7,426,659 0 0 1,411,977 0 0 1,411,977 10,486,271,613,479