رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران 5000
2 بانک صادرات ایران 45000