رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران 5000
2 بانک صادرات ایران 45000


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق