ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,312,660 91.82 1,885,894 99.95 2,176,580 99.93 2,149,343 99.93
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 110,889 7.75 849 0.04 1,376 0.06 1,430 0.06
سایر دارایی ها 5,944 0.41 29 0 15 0 11 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,206,340 84.38 119,340 6.32 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد