ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,417,390 93.14 2,306,201 99.96 2,253,907 99.98 2,253,907 99.98
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 99,021 6.5 609 0.02 100 0 100 0
سایر دارایی ها 5,325 0.34 178 0 156 0 145 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,407,624 92.5 2,306,201 99.96 2,253,907 99.98 2,253,907 99.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد